Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
4 min lästid

Hur arbetade SKAGEN med hållbarhet under kvartalet?

Som en mycket aktiv ägare, har vi regelbunden kontakt med bolagen i våra fonder om möjliga förbättringsområden.

Ett aktuellt case är Sun Hung Kai, ett av Hongkongs största fastighetsbolag och ett innehav i aktiefonden SKAGEN m2 fram till nyligen. För tio år sedan var personer från den dåvarande ledningen inblandade i en korruptionsskandal och Sun Hung Kai stod länge på exklusionslistan med bolag som vi inte kan eller vill investera i. Orsaken var att de inte kunde redovisa de förbättringsåtgärder som de hade infört.

Engagemang som ger resultat

Tidigare i år flyttades Sun Hung Kai till observationslistan men vissa frågor kring transparens kvarstod. Genom SKAGENs ägande och relation till bolaget kunde vi fortsätta att föra konstruktiva samtal. Vi bad dem bland annat tillgängliggöra policies, rutiner, rapportera tydligare, utbilda personal i antikorruptionsfrågor och öka möjligheten till insyn. Dessutom fick vi analysföretaget Sustainalytics, som är en av världens främsta specialister på att granska miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter (ESG), att trycka på ytterligare.

Glädjande nog tog Sun Hung Kai till sig vår kritik och har nu införlivat de flesta av våra förbättringsförslag. De som befanns skyldiga till korruptionsanklagelserna har sedan länge avtjänat sina straff. Hela processen har skötts väl och med stor transparens. Bolaget kunde därför tas bort från observationslistan.

Sydkorea på bättringsvägen

Under kvartalet var vi även engagerade i några av våra sydkoreanska innehav för att påverka dem i en mer hållbar riktning. Sondre Myge Haugland, hållbarhetsspecialist i SKAGEN, är optimistisk:

– Generellt märks en ändring i attityder och förhållningssätt till hållbarhetsfrågor i Sydkorea. Fler  företag än tidigare tar till sig och ser vikten av miljöhänsyn, samhällsansvar och god bolagsstyrning. Även om västvärlden allmänt sett har kommit längre, ser vi en mycket positiv utveckling, säger han.

Trio inom hållbarhet

På senare tid har ett nytt hållbarhetsteam tagit form i SKAGEN. Här ingår förutom Sondre även Silje Simonsen Viste och Anna Marcus.

Silje är analytiker i portföljteamet och ägnar hälften av sin arbetstid åt hållbarhetsanalyser. Hon bidrar till arbetet med att screena bolag innan en investering görs och följer upp under tiden ett bolag är en del av någon av fondernas portföljer. Anna arbetar med Sondre och Silje för att kommunicera och nå ut med hur fonderna integrerar hållbarhetsfrågor.

Mer kunskap

Till vardags arbetar Sondre nära portföljförvaltarna, och har överordnat ansvar för att hållbarhetspolicyn efterlevs och är uppdaterad. Han har hand om rapportering och leder också arbetet med att engagera sig i bolag tillsammans med förvaltarna och kollegerna på Storebrands hållbarhetsavdelning.

Fram till årsskiftet arbetar också en student med insikter om miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor i tillväxtmarknader, med tyngdpunkt på Kina och Sydkorea.

Under hösten har delar av teamet deltagit på den ledande hållbarhetskonferensen PRI in Person i Paris, med tillfälle att få ny kunskap, nätverka med andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor och få värdefulla insikter i nya regleringar och trender.

Nytt hållbarhetsverktyg

En nyhet på hållbarhetsområdet är också det egenutvecklade verktyget «ESG Engagement Engine» som hjälper SKAGENs förvaltare och hållbarhetsspecialist att strukturera interaktionen med olika bolag på ett systematiskt sätt.

– Vi kan nu enklare och mer effektivt dokumentera och integrera pågående dialoger och engagemang med olika bolag, berättar Sondre.

Samarbete mot avskogning

Under kvartalet ökade SKAGEN och Storebrand under kvartalet också trycket på företag för att bekämpa avskogning.

Den nya avskogningspolicyn sätter tydliga gränser för tillverkning, handel och finansiering av palmolja, soja, virke och boskap och andra verksamheter som kan leda till avskogning.  Före 2025, ska vi – genom dialog och aktivt ägarskap – nå målet att inte investera i bolag som bidrar till avskogning.

Hållbarhet i SKAGENs fonder

SKAGEN är en aktiv och värdebaserad fondförvaltare. Vi har en tydlig investeringsfilosofi och -process som bygger på sunt förnuft och vår övertygelse om att bolag som har en hållbar affärsstrategi kommer att överträffa sina konkurrenter på sikt.

Läs mer arrow_right_alt
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.