Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

Stärkt klimatpolicy för att påskynda grönt skifte

24. augusti 2020

Den koncernövergripande policyn kommer att styra våra investeringar för att mildra och anpassa oss till klimatförändringarna.

Storebrandgruppen åtar sig nu att ha klimatneutrala investeringsportföljer med netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2050. Den nya policyn kommer att stärka engagemang och avyttringsinitiativ som en del av en omfattande strategi och investeringsmetod.

Aktivt ägarskap

Policyn gäller alla fonder i Storebrandkoncernen, däribland SKAGENs fonder. Det innebär att vi kommer att använda vår ägarposition för att stimulera klimatpraxis hos portföljbolag. Vi tror att just engagemang är ett av de bästa sätten att få till stånd förändringar, och vi kommer att försöka bygga en positiv dialog med företag och stödja deras övergång till lägre koldioxidavtryck och klimatvänliga aktiviteter, både individuellt och genom investerarinitiativ som PRI och Climate Action 100+.

SKAGEN blev nyligen en anhängare av Transition Pathway Initiative (TPI), ett investerarstyrt initiativ för att utvärdera företags beredskap för övergången till en klimatneutral ekonomi. Detta kommer att vara centralt för vårt engagemang med bolag som ansvarar för stora CO2-utsläpp. 

Strängare exklusionskriterier

Den nya policyn kommer också att skärpa restriktionerna mot bolag som i hög grad bidrar till klimatförändringar. Till exempel kommer bolag som bedriver lobbying mot Parisavtalets mål att uteslutas från vårt investeringsunivers.

De befintliga begränsningarna för kol- och oljesand har också skärpts för att nu täcka alla bolag som har mer än fem procent av sina intäkter från denna verksamhet, och vi kommer inte längre att investera i de som bidrar till avskogning genom ohållbar produktion av palmolja, soja, boskap och virke.

Klimatpolicyn ger också riktlinjer för hur Storebrandgruppen kommer att fatta investeringsbeslut i linje med vetenskapligt konsensus, omdirigera kapitalflödena mot bolag med låga koldioxidutsläpp. Det kommer att göra det enklare för kunder som vill bidra till en framtid med låga koldioxidutsläp. Se policyn här (på eng.).

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.