Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Global: Långsiktig och uthållig

Den globala aktiemarknaden har åkt berg- och dalbana hittills i år och det finns få tecken på att volatiliteten kommer att minska när vi går in i sommaren. Marknaderna reagerade kraftigt negativt på Rysslands invasion av Ukraina i februari. Oron har stadigt ökat för att konfliktens inflationsdrivande effekter på energi- och livsmedelspriserna inte visar några tecken på att avta och att de sprider sig till hela ekonomin. Aktier fungerar vanligtvis som ett bra inflationsskydd men investerarna är rädda för att den minskade köpkraften hos konsumenterna kan leda till en lågkonjunktur. Investerarna ser med oro på att företagen står inför stigande kostnader och centralbankerna aggressivt höjer räntorna i ett försök att kyla ner ekonomin.

Det har lett till att globala aktier har sjunkit med nästan 12 procent under det senaste året. Investerarna har en pessimistisk marknadssyn och vi befinner oss nu i en såkallad björnmarknad (Bear Market). För SKAGEN Global har 2022 varit särskilt utmanande – fonden släpar efter indexet med cirka 7 procent – men portföljen är fortfarande stark och väl positionerad för att kunna hjälpa andelsägarna med att "bli rik sakta". Fondens resultat efter kostnader under vår rekommenderade period för innehav på fem år är också mycket bra, med en årlig genomsnittlig avkastning på 10,76 procent, jämfört med index på 11,12 procent. På 10 år 11,69 procent mot 13,23 procent och sedan starten 1997 imponerande 13,94 procen mot index på 6,32 procent.

Efter fondens mycket goda avkastning under 2021 – Global levererade en fantastisk avkastning på över 43 procent – är en period av tillbakagång inte alarmerande, hur smärtsamma sådana nedgångar än upplevs när de inträffar. Historiskt har fonden presterat högt över sitt jämförelseindex under perioderna efter en björnmarknad, vilket ger anledning till optimism när aktiemarknaderna börjar återhämta sig.

imageeuaz.png

Stark portfölj

Ett mer lugnande faktum är att de nuvarande innehaven i portföljen presterar starkt. Resultaten för första kvartalet har generellt sett varit stabila för våra portföljbolag och våra investeringsidéer är fortfarande intakta. En fördel med en koncentrerad portfölj av 30 bolag är att vi kan övervaka dem noga samtidigt som vårt långsiktiga ägande innebär att vi förstår marknaderna och de utmaningar de står inför.
 
I enlighet med den investeringsprocess som fonden har använt under en lång tid har samtliga positioner identifierats och byggts upp från grunden, utifrån portföljförvaltarnas bedömning av deras förmåga att prestera över referensindex under ett antal olika makroscenarier och andra ekonomiska förutsättningar. De erbjuder också exponering mot attraktiva investeringsteman som livskvalitet på tillväxtmarknader, höga omställningskostnader, familjeföretag och strukturella vinnare.

Portföljens geografiska exponering baserat på varifrån bolagen har sina intäkter är för närvarande: USA cirka 53 procent, Europa 19 procent, Japan 2 procent och 27 procent för övriga världen, vilket visar på en diversifierad exponering.
 
Ett relativt nytt tillskott är Dollar General, den amerikanska detaljhandelskedjan med över 18 000 närbutiker som till största delen finns på landsbygden i USA. Bolaget expanderar snabbt, i synnerhet i västra USA och i mellanvästern. Kostnaderna för att öppna nya butiker tjänas in under en tidscykel om två år, vilket medför att bolaget på kort tid kan få en attraktiv tillväxt.  De har också en mycket stark ledningsgrupp med ett betydande aktieägande, vilket är ett av de centrala teman som genomsyrar portföljen.  Dollar General har presterat väl i år och aktien har stigit med 14 procent jämfört med en nedgång på 22 procent för den bredare amerikanska detaljhandelssektorn[1], vilket återspeglar bolagets starka kunderbjudande och motståndskraft mot ekonomiska nedgångar.
 
Vi anser att Globals portföljbolag har betydande konkurrensfördelar inom sina respektive branscher. Bolagen är mer än dubbelt så lönsamma som indexet (median ROE på 29 procent jämfört med 13 procent för index, och en rörelsemarginal på 34 procent jämfört med 14 procent för index). Det innebär att de också är väl positionerade för att motstå prisökningar i en miljö med hög inflation.

På samma sätt vill våra innehav vara väl rustade för att bidra till meravkastning om vi hamnar i en recession, tack vare den relativa styrkan i bolagens balansräkningar. Analysen av bolagens förmåga att hantera sina skulder visar att portföljen är betydligt sundare än det breda referensindexet (en kvot för genomsnittlig nettoskuld/EBITDA på 0,7 ggr vs. 1,3 ggr samt en räntetäckningsgrad på 22 ggr vs. 7 ggr). Detta är en tydlig fördel om efterfrågan minskar till följd av en ekonomisk nedgång och om räntorna fortsätter att stiga.
 
Högre avkastning

Ingen vet när den globala aktiemarknaden kommer att stabiliseras, i synnerhet som osäkerheten kring den globala ekonomin och kriget i Ukraina fortsätter. Nu vet vi däremot att marknaderna har fallit relativt mycket redan och att värderingarna – vanligtvis det bästa måttet för att förutse framtida avkastning – är betydligt sundare än före korrigeringen.
 
SKAGEN Globals portföljförvaltare har nyligen reviderat prognoserna för samtliga innehav och anser att portföljen som helhet har en 72 procentig uppsida över en period på 2–3-år, vilket är en ökning från cirka 25 procent i början av året. I och med skyddet mot en nedgång som bolagens starka balansräkningar och konkurrensfördelar ger, ser SKAGEN Global ut att ha en stark position för värdeskapande på lång sikt och för att hjälpa andelsägarna med att nå sina finansiella mål i sin investeringsportfölj.   

[1] 31/12/21–24/06/22 (Dow Jones U.S. Retail Index använt för sektoravkastning).

Börsen

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Stämningen bland investerarna på utvecklade marknader var hög, i takt med centralbankernas signaler ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ...

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up