Till innehåll på sidan
Oron på världens börser inför den ekonomiska utvecklingen i Kina kvarstår, men mot slutet av februari kunde positiva tecken skönjas på marknaderna. Foto: Bloomberg.

Med bidrag från villiga centralbanker fick marknaderna en välbehövlig paus i slutet av februari. Flera av de största centralbankerna försäkrade att de är redo att bidra om mer skulle krävas, och samtal mellan oljeproducerande länder i syfte att stabilisera oljepriserna har bidragit till att slutet av februari var mer positivt än föregående månad. Aktiekurserna steg något och kreditspreadarna minskade lite under månaden.

Världsindex och tillväxtmarknadsindex steg (mätt i svenska kronor), men det är för tidigt att dra slutsatsen att korrigeringen är över för denna gång. Ännu råder osäkerhet om utvecklingen i den kinesiska ekonomin och låga råvarupriser är fortfarande ett tema.

Finansfall

Finanssektorn har fått ett hårt slag hittills år till följd av utsikter för lägre räntemarginaler och rädsla för att bankernas exponering mot råvaror är för stor. Vi är inte så oroliga över detta – om bankerna själva var oroliga för sin råvaruexponering skulle vi förvänta oss att se tecken på långsammare utlåning. Det har vi inte gjort. Det tyder på att bankerna har begränsad exponering mot råvaror och att det stora fokuset på den finansiella sektorn är överdrivet. SKAGEN Global har en övervikt av finansiella företag i sin portfölj, vilket ledde till att fonden gick sämre än sitt jämförelseindex i februari.

Medan Europas ledande ekonomier har haft negativ inflation, fortsätter den amerikanska inflationen att överraska. Den närmar sig nu Federal Reserves (Fed) mål, men det finns fortfarande osäkerhet om huruvida Fed kommer att höja sina styrräntor ytterligare vid sitt möte i mitten av mars. ECB förväntas fortsätta sänka räntan och öka köpen av obligationer i euroområdet.

Trimmar positioner

Vår nordisk-globala aktiefond SKAGEN Vekst hade en mycket bra månad, mycket tack vare den nordiska exponeringen i fonden. Norsk Hydro, Volvo och flygbolaget Norwegian var bland de bästa bidragsgivarna till fondens avkastning i februari.

Förvaltarna har använt den goda kursutvecklingen till att  trimma flera positioner. SKAGEN Global har minskat posterna bland annat i den amerikanska livsmedelsproducenten Tyson Foods efter bra resultat och i Alphabet (tidigare känt som Google). SKAGEN Kon-Tiki sålde innehavet i det sydafrikanska bolaget South African Bidvest på stigande priser.

Även om det är för tidigt att blåsa faran över finns det några ljuspunkter: prisfallet på råvaror har avstannat. I vissa fall har man kunna notera vissa prisökningar, vilket tyder på att obalanserna har börjat minska. Samtidigt har värderingarna på många företag i utsatta sektorer kommit ner vilket är goda nyheter för aktiva förvaltare som SKAGEN.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.