Till innehåll på sidan
Marknadsmyller i Hongkong

Från årets början fram till sista juli har tillväxtmarknadsindex gått upp med över 13 procent, vilket är nästan dubbelt så mycket som världsindex. Kapitalet börjar nu hitta tillbaka till tillväxtmarknadsfonder. Inflödena sedan årets början är nu större i tillväxtmarknadsfonder än utflödena därifrån, vilket de inte varit på flera år.

SKAGENs tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki, har hittills i år gått upp med cirka 11 procent, ungefär två procentenheter efter tillväxtmarknadsindex. Sedan fonden startade 2002 har fonden gått nästan dubbelt så bra som tillväxtmarknadsindex med en årlig genomsnittlig avkastning på 13,5 procent.


Negativa nyheter har tryckt ner aktiekurserna i tillväxtmarknader...

De senaste åren har tillväxtmarknadsbolag karakteriserats av svag aktieavkastning, kontinuerliga nedgraderingar av vinstprognoser och låg omsättning på börsen. Samtidigt har det varit stora skillnader i utvecklingen i olika tillväxtmarknader. Medan aktieindex i BRIK-länderna Ryssland och Brasilien i stort sett halverats från 2011 till nu, har det nästan fördubblats i Indien. Kina har upplevt stora svängningar både upp och ner, men totalt backat med lite mindre än 10 procent under perioden.

Aktieutvecklingen i tillväxtmarknader som grupp har alltså varit svag. Sedan början av 2011 har tillväxtmarknadsindex bara gått upp lite mer än 10 procent, medan världsindex gått upp över 80 procent. Men trots svag aktieavkastning är BNP-tillväxten i tillväxtmarknader fortfarande högre än i utvecklade marknader. Internationella valutafonden (IMF) förutspår att BNP i den utvecklade världen kommer växa med 1,8 procent nästa år, medan BNP förväntas öka med 4,6 procent i tillväxtmarknader.


...men värderingskillnaderna är nu så stora att intresset börjar komma tillbaka

Tillväxtmarknader handlas nu till väsentligt lägre multiplar än den utvecklade världen. Vi måste gå tillbaka till Dot-com-eran vid millennieskiftet för att hitta så stora värderingskillnader som det är idag mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader.

Jakten på avkastning har gjort att många investerare, till följd av låg tillväxt i den utvecklade världen och på grund av höga värderingar på många håll där, åter börjat fokusera på tillväxtmarknader.


Brexit skapar möjligheter i tillväxtmarknader

Många kvalitetsbolag har fallit på börsen i den allmänna turbulensen som varit efter Brexitomröstningen i Storbritannien. Det har skapat möjligheter i vissa kvalitetsbolag med stor exponering mot tillväxtmarknader som SKAGEN Kon-Tiki dragit nytta av. Den direkta exponeringen mot Storbritannien och Brexit är dock låg i Kon-Tiki bör tilläggas.

– Relativt sett kan Brexit till och med gynna tillväxtmarknadsfonder eftersom Brexit kommer att påverka utvecklade marknader mer än tillväxtmarknader menar Cathrine Gether, portföljförvaltare i SKAGEN Kon-Tiki.

Ett exempel på ett bolag som drogs med ned i den allmänna Brexit-turbulensen var det svenska investmentbolaget Kinnevik, som har stor exponering mot tillväxtmarknader. Kinnevik föll efter Brexit med 10 procent. SKAGEN Kon-Tiki passade då på att öka sitt innehav i bolaget när det kunde köpas med rabatt.

SKAGEN Kon-Tiki, liksom alla SKAGENS aktiefonder, utgår från värdeskapandet i de enskilda bolagen. Det är inte på förhand bestämt hur mycket som ska investeras i ett enskilt land eller bransch – det styrs istället av var portföljförvaltarna hittar prisvärda aktier med potential att stiga i värde. Investeringsbesluten styrs därför i mindre grad av vad portföljförvaltarna tror om den politiska utvecklingen eller makroutvecklingen i ett land eller en region.


Kursuppgångar i Indien och rea i Brasilien

Indien är, som nämnts ovan, en av de tillväxtmarknader som gått bäst den senaste femårsperioden. På sina håll börjar värderingarna där bli höga. Bland bolag som SKAGEN Kon-Tiki minskat sina innehav i under sommaren, efter goda kursuppgångar, finns bland andra den indiska banken State Bank of India och den indiska fordonstillverkaren Mahindra & Mahindra.

Under sommaren har SKAGEN Kon-Tiki istället investerat i den andra änden, i en av de svagaste aktiemarknaderna, Brasilien. Bland annat i den största oberoende järnvägsoperatören i landet, Rumo Logistica. Ett bolag som fraktar stora volymer jordbruksråvaror i ett land med stora eftersatta väginvesteringar som gör lastbilar till ett dyrt alternativ. Dessutom är järnvägar naturliga monopol, vilket begränsar konkurrensen från andra aktörer.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.