Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

Andra kvartalet: Aktiemarknaderna steg trots pessimism

Det har inte saknats pessimism bland makroexperter som fokuserar på dystra utsikter med stigande priser och ökande räntor i stora delar av världen. Centralbankerna försöker få kontroll över prisökningen genom frekventa räntehöjningar, och det finns ännu få tecken på att vi har nått räntetoppen. Återigen är det de stora teknikbolagen som ligger i framkant med artificiell intelligens som räddar marknadsutvecklingen. Tillväxtmarknaderna, med Kina i spetsen, präglas av att återhämtningen efter pandemin inte har infriat investerarnas förväntningar. Samtidigt upplever globala börsnoterade fastighetsbolag, särskilt i USA och Asien, en efterlängtad uppgång.

Tre av fem SKAGENs aktiefonder presterade bättre än sina respektive jämförelseindex under andra kvartalet, där SKAGEN Kon-Tiki slog index för femte kvartalet i rad. Samtliga aktiefonder levererade positiv avkastning under kvartalet.

Läs fondernas kvartalsrapporter här.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global slog sitt jämförelseindex med en liten marginal under kvartalet. Fonden uppnådde en avkastning på 10,7 procent under andra kvartalet, medan indexet avslutade kvartalet på 10,6 procent.

SKAGEN Global utnämndes nyligen till Norges bästa globala aktiefond baserat på fem års relativ avkastning bland 32 konkurrenter i Norge.

Fondens tre bästa bidragsgivare under andra kvartalet, mätt i absolut avkastning, var Microsoft, Intuitive Surgical och Brown & Brown. Tre positioner från tre olika sektorer (informationsteknologi, hälsa, finans) som enligt vår uppfattning presterade bra eftersom marknaden började inse att de var - och fortfarande är - betydligt undervärderade. Fondens tre största negativa bidragsgivare i absoluta tal var Estee Lauder, MSCI och Dollar General. Här rapporterade både Estee Lauder och Dollar General svaga resultat, då bolagen på olika sätt påverkades av lägre disponibel inkomst hos konsumenterna.

Samtidigt köpte fonden in sig i TMX Group, som förvaltar Kanadas största aktie- och derivatbörser. Förvaltarna deltog också i en kapitalmarknadsdag på plats i USA där Canadian Pacific presenterade sin ambitiösa femårsplan efter förvärvet av Kansas City Southern.

SKAGEN Global förblir attraktivt för den långsiktiga investeraren med fokus på undervärderade bolag över hela världen.

Läs hela månadsrapporten för fonden här.

SKAGEN Kon-Tiki

Under femte kvartalet i rad slog tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki sitt jämförelseindex. Fonden levererade en avkastning på 7,8 procent under andra kvartalet jämfört med index på 5,1 procent.

Världens aktiemarknader fortsatte att klättra på den ökande spänningen kring potentialen för artificiell intelligens (AI). Intresset övervägde de alltmer bevisade tecknen på en fortsatt nedgång i den globala ekonomin.

Aktierna på tillväxtmarknaderna låg efter de på utvecklade marknader då återhämtningen i Kina efter pandemin fortsatte att vara en besvikelse. Medan vi förväntar oss att den uppdämda efterfrågan, särskilt inom konsumenttjänster, kommer att frigöras över tid blir det allt tydligare att strukturella motvindar kopplade till överskott av skuld och en fortsatt skör fastighetsmarknad kommer att kräva ytterligare stimulans i Kina.

Mer positivt är att stora tillväxtmarknader som Taiwan och Sydkorea har dragit nytta av sin framträdande position inom teknologi. Med värderingar som fortfarande ligger på rimliga nivåer, särskilt i Sydkorea, förväntar vi oss att den här medvinden kommer att fortsätta.

Fonden drog nytta av sin övervikt i Brasilien, där både Raizen och Banco do Brasil bidrog starkt under kvartalet. Raizen är ett ledande bioenergibolag med en integrerad affärsmodell och betydande tillväxtutsikter tack vare bolagets moderna produktionsanläggningar för etanol. Vi ökade vår position betydligt under första kvartalet efter ett besök på anläggningarna i januari. Banco do Brasil har fortsatt att prestera väl trots ett tuffare ekonomiskt klimat och försämrad kvalitet på tillgångarna.

På den negativa sidan hittar vi kinesiska internetbolag, särskilt Alibaba och Prosus, som har betydande ägarandelar i Tencent. Trots att vi minskade vår exponering mot Kina något under första kvartalet, efter rallyt från oktober 2022, var portföljen inte immun mot nedgången.

Vi gjorde några förändringar i portföljen under kvartalet. Vi sålde våra aktier i det kinesiska vitvarubolaget Hisense efter att aktien nådde vårt kursmål. Vi köpte aktier i Yara International under kvartalet. Yara är ett globalt gödningsbolag med betydande närvaro i Brasilien, där ungefär hälften av intäkterna genereras. Vi ser betydande potential framåt och bolaget har en solid balansräkning och genererar starka kassaflöden. Aktien handlas till lägsta Pris/Eget kapital (P/B) sedan 2016.

Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN Focus

Den högkoncentrerade globalfonden SKAGEN Focus hamnade efter index under kvartalet. Fonden levererade en avkastning på 5,1 procent under andra kvartalet jämfört med index på 10,6 procent.

Uppgången på de globala aktiemarknaderna har främst drivits av några få stora teknikbolag. Vi har sett en märkbar utveckling av aktievärderingar inom specifika tekniksegment, med en massiv övervärdering för bolag inom AI-sektorn. Detta har snabbt spridit sig till andra bolag inom samma sfär, och de traditionella prissättningsmekanismerna är nästan eliminerade. Vi tror dock att dessa motvindar skapar intressanta investeringsmöjligheter på medellång sikt. Den största oron på marknaden nu är att centralbankerna kan utlösa en stor recession, vilket i stor utsträckning redan är prissatt på många delar av marknaden, och ger oss strukturellt välförankrade bolag till betydande rabatter.

Vår starkaste bidragsgivare under kvartalet kom från det japanska bolaget Panasonic. Aktien har haft en stadig uppgång de senaste månaderna efter en stark resultatrapport. Vår position i det japanska IT-konglomeratet Kyocera och gruvutrustningstillverkaren Komatsu presterade också bra. En annan stark prestation kom från det brasilianska socker- och etanolbolaget Sao Martinho, som har gynnats av den nyliga kraftiga ökningen av sockerpriserna.

På den negativa sidan var den sydkoreanska lågpriskedjan E-mart bland de sämsta bidragsgivarna på grund av dåliga resultat. Metanolproducenten Methanex backade på grund av oro för svaga utsikter i den kinesiska ekonomin. Fortuna Silver Mines var också en av de sämsta bidragsgivarna under kvartalet.

Vi fortsatte att öka våra positioner i Japan Post Holdings och STMicroelectronics. Vi initierade en position i det koreanska bolaget LG Household & Healthcare, som handlas till en betydande rabatt. Vid kvartalets slut består portföljen av 49 positioner med ett viktat sammanlagt portföljpotential på 60 procent i förhållande till våra prismål. Vi anser att den nuvarande smala marknadsuppgången skapar intressanta möjligheter för oss som konträra och värdeinriktade investerare.

Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN m2

De globala börsnoterade fastighetsmarknaderna avslutade första halvåret på ett uppmuntrande sätt. Fastighetsfonden SKAGEN m2 levererade en avkastning på 6,6 procent under andra kvartalet medan index gav 4,0 procent.

Europeiska fastighetsmarknader, särskilt i Skandinavien, hade det svårt medan fastighetsmarknaderna i Nord-Amerika och Asien visade solid prestation. SKAGEN m2 betonar betydelsen av räntenivåer, där en nedgång i avkastning på obligationer eller diskussioner om räntesänkningar kan utlösa en ny uppgång inom fastigheter, liknande den vi såg i januari.

Aktörer på fastighetsmarknaden väntar på att se hur fastighetspriserna kommer att förändras. De väntar också på betydande finansiella händelser, som bolag som får mer finansiering, för att bättre förstå marknaden. Vi har redan börjat se tecken på detta med stora affärer som hänt sent i det senaste kvartalet, särskilt i Europa.

De bästa bidragsgivarna under kvartalet var den brasilianska logistikoperatören LOG, det japanska holdingsbolaget Tokyo Fudosan och den USA-noterade fastighets- och logistikoperatören Digital Bridge. De största negativa bidragsgivarna var norska Self Storage Group och det europeiska hälsofastighetsbolaget Aedificia. Det fanns inga bolagsspecifika skäl bakom den svaga utvecklingen i Self Storage Group.

Börsnoterade fastigheter har historiskt presterat bra i den typ av miljö vi för närvarande förväntar oss, med lägre tillväxt, lägre reala avkastningar, slutet på räntehöjningscykeln och övergången till en ny marknadscykel. Fastigheter handlas fortfarande till stor rabatt jämfört med historiska värden. SKAGEN m2 fortsätter att fokusera på robusta bolag inom trenddrivna delmarknader, med god kassaflödesgenerering och solida balansräkningar. Vi är väl positionerade för den nuvarande situationen tack vare vår investeringsfilosofi och disciplinerade urvalsprocess.

Läs hela rapporten för fonden här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst levererade bra avkastning under kvartalet men hamnade något efter index. Fonden uppnådde en avkastning på 5,0 procent under kvartalet jämfört med index på 6,8 procent.

Under andra kvartalet levererade den globala aktiemarknaden generellt sett positiva resultat, med USA i ledningen. AI-trenden har särskilt drivit IT-aktier till nya höjder. De nordiska marknaderna upplevde däremot en svag nedgång.

Amerikanska Broadcom var den största bidragsgivaren till fondens avkastning under kvartalet, med en stabil tillväxt både inom halvledar- och programvarusektorn. Aktiekursen påverkades också av den pågående AI-hypen. Vi utnyttjade den positiva utvecklingen för att minska vår position något.

Det svenska gruvbolaget Boliden var en av de sämsta bidragsgivarna under kvartalet. Bolaget sänkte sina förväntningar för två av sina gruvor. Vår långsiktiga investeringsanalys är oförändrad, men vi betraktar med ökande oro de specifika driftsproblemen de har haft på sistone.

Finska Nokia lades till i fonden under andra kvartalet. Trots att aktien har haft en svag utveckling de senaste åren har Nokia stärkt sin position på 5G-marknaden. För att finansiera detta såldes en mindre andel i Vår Energi. Eneti Inc, ett amerikanskt bolag som äger och driver servicefartyg för offshore-vind, lades också till i portföljen. Dessutom tillkännagavs en fusion mellan Eneti och Cadeler.

Det är viktigt att komma ihåg att den starka utvecklingen i aktier under det senaste decenniet har varit mycket ojämnt fördelad. Även efter korrigeringen förra året fortsätter kvalitetstillväxtaktier generellt att handlas till ett högt värde, medan mer kapitalintensiva industrier handlas till mer rimliga priser.

SKAGEN Vekst är bekväm med sin nuvarande exponering mot bolag som presterar bra i en miljö med högre inflation och räntor.

Läs hela rapporten för fonden här.

 

Alla siffror i SEK per den 30:e juni 2023 och efter förvaltningsarvoden.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up