Till innehåll på sidan
Det amerikanska försäkringsbolaget AIG på New York-börsen tidigare i år.
Denna månad har flera finansbolag utmärkt sig, bland andra det amerikanska försäkringsbolaget AIG som är ett av de största portföljinnehaven i både SKAGEN Focus och SKAGEN Global. Foto: Bloomberg.

Bäst absolut avkastning uppnådde den globala aktiefonden SKAGEN Focus som gick upp 4,1 procent under månaden.

I augusti var det fortsatt tillväxtmarknader som utvecklades bäst i aktiemarknaden. Tillväxtmarknadsindex steg 1,3 procent samtidigt som världsindex gick upp 0,2 procent. Sett från årets början har nu tillväxtmarknadsindex gått upp 16,5 procent vilket är mer än dubbelt så mycket som världsindex. Brasilien, Kina och Sydafrika är de marknader som gått allra bäst. Även i augusti var Brasilien den bästa marknaden trots politisk och ekonomisk oro. President Dilma Rousseff fälldes till slut i augusti för riksrätten och tvingades flytta ut från presidentpalatset.

Finanssektorn rekylerade

När Brexitoron lagt sig något under sommaren återhämtade sig många finansiella företag och i augusti var finanssektorn den bransch som utvecklades starkast. Bland kursvinnare i SKAGENs portföljer fanns exempelvis den amerikanska försäkringsjätten AIG och amerikanska storbanken Citigroup.

I slutet av augusti skiljdes fastigheter av från finanssektorn i Morgan Stanleys aktieindex för att bli en egen sektor. Det är första gången en ny sektor lagts till index. Detta anser vi kommer att gynna fastighetsbranschen på sikt då det ökar intresset, transparensen och analystäckningen av fastighetssektorn.

Inga räntehöjningar ännu

Det blev ingen amerikansk räntehöjning i augusti heller, och den finansiella världen höll andan när den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen höll tal vid mötet i Jackson Hole. I sitt tal menade hon att argumenten för en amerikansk räntehöjning har stärkts, men hon var vag om när en höjning kan ske.

I övriga västvärlden fortsätter centralbankerna med en stimulerande penningpolitik. De köp av företagsobligationer som den europeiska centralbanken (ECB) och den brittiska centralbanken (BoE) har genomfört verkar nu bära frukt och har minskat kreditspreadarna mellan företagsobligationer och statsobligationer. Detta har ökat efterfrågan på företagsobligationer, vilket gynnat företagsobligationsfonden SKAGEN Credit som fått se värdet på viktiga innehav i bland annat råvaruanknutna företag gå upp.

Den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus passade på att köpa brittiska statspapper som förvaltarna menar har fallit i värde överdrivet mycket efter Brexitomröstningen när det brittiska pundet fallit cirka 10 procent i värde mot andra viktiga valutor.

Stora rabatter i SKAGENs portföljer

Trots den starka aktieutvecklingen i tillväxtmarknader i år är värderingen lägre där i förhållande till utvecklade marknader, både om man ser till bokförda värden och till förväntad vinst. Samma sak gäller för SKAGENs aktieportföljer vilka alla handlas till rabatter mot sina jämförelseindex. Detta kan vara en krockkudde i ett läge där allt fler bedömare menar att aktiemarknaden generellt sett börjar få en hög värdering.

Läs mer i statusrapportena om de innehav som bidragit till fondernas avkastning och om de viktigaste köpen och försäljningarna som skedde i augusti.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.