Till innehåll på sidan
Knut Gezelius har nyss avslutat sista första hela år som huvudförvaltare av aktiefonden SKAGEN Global.

Om du ser tillbaka på det gångna året vad är det som sticker ut, vad har hållit dig mest sysselsatt?

– Generellt sett rådde ett ganska tufft klimat för en värdeförvaltare som SKAGEN under 2015. Att vi trots motvind lyckades överträffa vårt jämförelseindex, även om det var med minsta marginal, känns bra. Ett övergripande mål för oss i SKAGEN Global-teamet har varit att koncentrera vår portfölj.* Från hösten 2014 till idag har antalet innehav i praktiken halverats, från över 100 till omkring 50 positioner idag. Vi menar att ett tydligt fokus är en förutsättning för att konsekvent kunna generera god avkastning.

– Vi har arbetat mycket med att undvika så kallade värdefällor – företag som vid en första anblick ser ut att vara prisvärda men som inte är det – samt arbetat med att identifiera risker i portföljen. Vi har tillsammans med vår riskavdelning utvecklat en ny skräddarsydd riskrapport för fonden.

Ett nytt år har just startat. Hur väl rustade är ni inför 2016 och var ser du de största möjligheterna och hoten?

– Vår portfölj är väldiversifierad både när man ser till var bolagen är lokaliserade och i vilka branscher eller sektorer de är verksamma. På sektornivå hittar vi för närvarande värde i många företag inom bank och finans där vi är överviktade. Vi har svårare att hitta lågt prissatta bolag inom konsumentsektorn, som gått väldigt bra de senaste åren. Geografiskt sett har vi en betydande undervikt i amerikanska aktier eftersom vi tycker att aktiemarknaden där börjar bli fullvärderad. Vi hyser desto större tilltro till den europeiska aktiemarknaden, där värderingarna är lägre och vinstmarginalerna ökar. Vi är därför överviktade i Europa.

Kan du lyfta fram några exempel på europeiska bolag ni har i portföljen?

Brittiska Kingfisher, som är den största byggmarknadskedjan i Europa, är ett exempel. Bolaget genomgår ett effektiviseringsprogam där man ser över sitt sortiment utifrån ett IKEA-perspektiv, som vi tror bolaget kommer få betalt för. Ett annat exempel är det schweiziska läkemedelsbolaget Roche, som har stor exponering mot tillväxtområdet cancerläkemedel via dotterbolaget Genentech.

– Ett ytterligare exempel är den danska bryggerijätten Carlsberg som haft motvind till följd av den stora exponeringen bolaget har mot tillväxtmarknader, inte minst Ryssland, men som framstår som mycket billigt om man jämför med globala konkurrenter. Carlsberg har också nyligen lanserat ett massivt omstruktureringsprogram.

Historiskt sett har SKAGEN Global haft många investeringar i tillväxtmarknader, hur ser ni på investeringsmöjligheter i exempelvis BRIK-länderna?

– Många bolag i tillväxtmarknader börjar efter kräftgången 2015 att se mer intressanta ut. Men det är viktigt att vara selektiv. Vi har exempelvis börjat titta lite noggrannare på bolag i Brasilien där vi för närvarande inte har några investeringar. Landet sliter med korruptionsskandaler, bristande bolagsstyrning och har drabbats hårt av fallande olje- och råvarupriser. Situation i Ryssland påminner en del om den i Brasilien och det politiska klimatet i båda länderna behöver förbättras. Indien är intressant och gynnas av de fallande oljepriserna. Vad gäller Kina finns en hel del frågetecken när landet går från att vara en industriekonomi till mer av en tjänsteekonomi. Totalt sett utgör andelen bolag i tillväxtmarknader och nya tillväxtmarknader cirka 30 procent av SKAGEN Globals portfölj.

Ni är överviktade inom bank och finans, en sektor som inte haft någon rolig start på året. Hur påverkar nedgången er syn på enskilda innehav i sektorn?

– Låt mig ta två exempel. Ett är den amerikanska banken Citigroup, vårt näst största innehav. Aktien har fallit omkring 20 procent under 2016 som en följd bland annat av ökad osäkerhet om situationen i tillväxtmarknader i allmänhet och Kina i synnerhet. Ser man på den faktiska exponeringen Citigroup har mot Kina är den dock låg. Vi har passat på att köpa mer aktier i fallet. En annan bank som haft en tuff start på året, efter en svag kvartalsrapport, är Nordea. Här har vi tidigt på året trimmat ner vårt innehav, men vi ser fortfarande en uppsida och har stor tilltro till den nya ledningen och deras intressegemenskap med styrelse och ägare.

Tror du att fallet vi sett på världens börser hittills i år kommer fortsätta och hur tror du att en värdeförvaltare som SKAGEN kommer att påverkas?

– Det är omöjligt att förutsäga när det vänder. Vi ser emellertid ingen dramatik i det som sker. Vi tar tillfället i akt att köpa det som blivit extra billigt. Kontantandelen i portföljen har under senare tid minskat något - från fem procent till drygt en procent. Man kan notera att de kvantitativa lättnader som den amerikanska centralbanken Fed har genomför primärt gynnat tillväxtbolag. När Fed nu sakta börjat strama åt penningpolitiken bör det gynna värdebolag.

– Samtidigt fortsätter många centralbanker (exempelvis i euroområdet, Japan och Sverige) att ytterligare stimulera penningpolitiken. Men vi ser med tillförsikt fram emot året. Man kan notera att SKAGEN Global handlas med stora rabatter mot sitt jämförelseindex både om man ser till bolagens bokförda egna kapital (P/B) och årsvinst (P/E).

*SKAGEN Globals team består av Knut Gezelius, Søren Milo Christensen, Chris-Tommy Simonsen och Tomas Johansson.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.