Till innehåll på sidan
Många experter förutspår nu en period där aktier utanför USA kommer att skapa bättre avkastning än amerikanska aktier.

Som en följd av det ökade intresset för USA som investeringsområde har amerikanska aktier den senaste femårsperioden upplevt något av en renässans. Medan amerikanska aktier gett en totalavkastning på 152 procent, mätt i dollar, sedan början av 2009 har världsindex exklusive amerikanska aktier gått upp cirka 80 procent.

Den amerikanska aktiemarknaden når nya all time high-nivåer på löpande band i takt med att värderingen av amerikanska aktier ökar. Värderingen i nuläget är nästan 65 procent högre än det historiska genomsnittet om man ser till det så kallade Shillers P/E-index (som jämför genomsnittliga aktiepriser med vinster).

Sämre framtidsutsikter för amerikanska företag

Rapportsäsongen för amerikanska börsbolag i S&P 500 för det fjärde kvartalet 2014 har så här långt bjudit på negativa överraskningar. Bland de bolag som lämnar vinstprognoser har fyra av fem reviderat ned sina prognoser, vilket är en av de högsta siffrorna någonsin.

Den amerikanska dollarn har under en längre period stärkts kraftigt mot andra valutor, vilket succesivt försämrat amerikanska bolags konkurrenskraft och möjligheter att öka sina vinster framgent. Dessutom har den amerikanska centralbanken Federal Reserve signalerat en stramare penningpolitik även om en räntehöjning ser ut att ligga en bit framåt i tiden.

Det är dock osäkert exakt när amerikanska aktier vänder nedåt menar SKAGENs investeringdirektör Ole Søeberg:

– Den positiva utvecklingen vi sett på aktiemarknaden i USA under 2014 kan mycket väl spilla över och fortsätta 2015 om den amerikanska honungsburken fortsätter att locka investerare. Men man kan konstatera att globala företag i Europa och Asien sticker ut som mycket attraktiva jämfört med sina nordamerikanska likar, säger Ole Søeberg.

Proffsen börjar få höjdskräck

Många bedömare delar SKAGENs uppfattning  att amerikanska aktier generellt börjar bli högt värderade. En av dessa är den amerikanska ekonomiprofessorn Robert Shiller, mannen bakom Shillers P/E-index ovan. I en intervju med den amerikanska finanskanalen CNBC sa han nyligen att han övervägde att sälja en stor del av de amerikanska aktier han äger för att istället köpa aktier i europeiska bolag som han tycker är mer rimligt prissatta. Även hedgefondförvaltaren George Soros har blivit mer negativt inställd till amerikanska aktier och Soros Fund Management nettosålde amerikanska aktier under det fjärde kvartalet 2014.

Det kanadensiska analysinstitutet Bank Credit Analyst (BCA), som länge har prisat den amerikanska aktiemarknaden, förutspår nu en period där aktier utanför USA kommer att skapa bättre avkastning än amerikanska aktier. BCA menar att de amerikanska bolagens vinsttillväxt, utdelningsförmåga och P/E-tal alla rört sig i fel riktning den senaste sexmånadersperioden och uppmanar investerare att minska på sin USA-exponering.

SKAGEN investerar i prisvärda aktier

 Alla SKAGENs aktiefonder följer samma investeringsfilosofi, som går ut på att investera i bolagsaktier som är undervärderade, underanalyserade (eller felanalyserade) och impopulära. Men där det finns en trigger för uppvärdering av aktien.

I fonderna fastställs inte på förhand hur mycket kapital som ska investeras i olika regioner eller branscher. Det är istället bolagens förmåga att generera avkastning som styr var investeringarna görs. Olika länder och branschers andel av fondernas portföljer förändras därför över tid beroende på var portföljförvaltarna hittar prisvärda aktier.

Låg direktexponering i amerikanska bolag

Med utgångspunkt i SKAGENs filosofi kan man konstatera att USA inte är en favoritregion för att hitta undervärderade bolag för närvarande (se tabellen ovan). Samtliga fonder är ordentligt underviktade mot USA om man jämför med fondernas jämförelseindex.*

Störst USA-vikt har den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 som har 34 procent av sina investeringar i amerikanska bolag, vilket ändå är avsevärt lägre än jämförelseindex i vilket amerikanska bolag utgör 51 procent. Därefter kommer globalfonden SKAGEN Global som har 27 procent av sina investeringar i amerikanska bolag, mot 52 procent för jämförelseindex. I den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst utgör USA-andelen bara 7 procent vilket kan jämföras med 27 procent för fondens jämförelseindex.

SKAGENs aktiefonder finner alltså för närvarande i många fall bättre investeringsalternativ på andra håll i världen, inte minst i europeiska bolag och företag i tillväxtmarknader, där värderingarna är väsentligen lägre än på den amerikanska aktiemarknaden.

 * Med undantag av den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Dess jämförelseindex, MSCI EM, som är ett tillväxtmarknadsindex, har ingen exponering mot USA alls. Två procent av fondens investeringar är i amerikanska bolag.  

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.