Till innehåll på sidan
Låga räntor leder investerare att söka efter avkastning på andra ställen. Foto:iStockphoto.

Vad gäller utdelningsjakten så har fastighetsbolag blivit ett allt hetare byte. Dessa är företag som generellt sett har ett relativt förutsägbart kassaflöde, och som därför kan ge hög utdelning till aktieägarna.

Vår fastighetsfond SKAGEN m² ökade i januari förvaltningskapitalet med 50 procent, till 1,4 miljarder kronor. Avkastningen för fonden i januari var 10,1 procent.

De stora svängningarna i valutakurserna fortsatte under 2015, med ytterligare uppgångar för den amerikanska dollarn och en ännu svagare euro.

Detta illustreras väl med att eurobaserade investerare på den globala aktiemarknaden (index) i januari kunde glädja sig över en avkastning på 6,1 procent medan amerikanska investerare upplevde en nedgång på1,3 procent på sina pengar, mätt i dollar.

Statsobligationsfesten inte över

Den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus fortsätter sin goda utveckling. Fallande långa räntor och riskpremier i flera länder i tillväxtmarknaderna och i euroområdets periferi, var viktiga orsaker till att fonden gick upp 5,3 procent i januari.

Det största bidraget för SKAGEN Tellus kom dock från en stark amerikansk dollar, där fonden är tungt exponerad genom korta statspapper. Men fonden hade även god avkastning på investeringar i långa räntepapper i Italien, Indien, Turkiet och Peru. 

Det är värt att notera att med tiden har inte avkastningen i SKAGEN Tellus varierat så mycket, mätt i olika valutor. Sedan fondens start hösten 2006, kan andelsägare i Sverige glädja sig över en årlig genomsnittlig avkastning på 7,0 procent, medan norsk kron- och eurobaserade investerare har fått 7,7 respektive 6,9 procent.

Samtidigt som utvecklingen för statsobligationer varit mycket positiv, har den varit svag för företagsobligationer. Den globala företagsobligationsfonden SKAGEN Credit SEK, som startade sommaren 2014, föll med 0,6 procent i januari till följd av oro på företagsobligationsmarknaden.

Den svenska penningmarknadsfonden SKAGEN Krona gick upp med 0,1 procent i januari i en marknad där räntan på korta svenska statspapper statsskuldväxlar stod stilla. 

Impopulära aktiefonder

De historiskt låga obligationsräntorna, deflationsspöken och inflation i antal centralbanker som erbjuder negativa räntor, gör att aktier och fastigheter fortsätter att vara investerarnas favoriter. 

På aktiefronten är dessutom fjolårets trend – bolag med stabil intjäning och hög direktavkastning – fortsatt investerarnas vän. 

Våra breda globala aktiefonder, som investerar i lågt prissatta företag baserade på nyckeltal som vinst (P/E) och bokförda värden (P/B), befinner sig i ett segment av marknaden som kan betraktas som fortsatt impopulärt. SKAGEN Vekst, SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki, hade alla en avkastning som var lägre än sina jämförelseindex i januari.

Nu ska inte vi försöka förutspå när våra företag ska bli mer populära igen och andelsägarna får betalt för den höga rabatten bolagen i våra aktiefonder har (se statusrapporterna). Men ju längre tid de långa räntorna håller sig rekordlåga, och riskpremien är fortsatt hög, desto längre tid kommer det ta innan en omvärdering sker. 

Vägvisaren är fortfarande 10-åriga amerikanska statsobligationsräntor som de flesta bedömare menar kommer att hålla sig på historiskt låga nivåer under 2015. Det är samma experter som trodde räntorna skulle upp i början av 2014. De tog fel då och kan ta fel igen.


PS: De starka siffrorna från den amerikanska arbetsmarknaden som släpptes i början av februari ledde till att 10-åriga statsobligationsräntor vände upp från 1,67 till 1,94 procent.