Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Han gör hållbarhet i fonderna synligt

Näringslivet generellt, och finansbranschen i synnerhet, har en allt viktigare roll i övergången till en hållbar värld. Dessutom är SKAGENs mening att ansvarsfulla investeringar inte sällan går hand i hand med god avkastning.

– För oss på SKAGEN handlar det om att fatta mer välgrundade beslut när vi väljer ut bolag att investera i, att minska riskerna och skydda våra kunders pengar, säger Trygve Meyer, ansvarig för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar i SKAGEN.

Högt betyg för ansvarsfulla investeringar från PRI

Han har arbetat med ämnet sedan 2007 och varit med om att införa en rad förbättringar och justeringar som har lett till att hållbara och ansvarsfulla investeringar inte bara är en central del i SKAGENs fondförvaltning utan också tydligare kommuniceras till kunder och andra intressenter.

Arbetet görs på flera olika fronter, alltifrån att påverka bolagen i rätt riktning till att aktivt välja att investera i bolag som kommit långt inom hållbarhetsområdet. Bolagen ska ta ansvar för miljö-, sociala- och affärsetiska frågor eftersom det är avgörande för deras långsiktiga konkurrenskraft och för att behålla och utöka deras marknadsposition – något som direkt påverkar avkastningen i fonderna över tid.

En bekräftelse på att arbetet går åt rätt håll är det höga betyg som SKAGEN har fått av den FN-stödda organisationen Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2016 och 2017. Båda åren gav PRI SKAGEN en A-rating i kategorierna Strategi, Bolagsstyrning och Noterade aktier – inkorporering. Dessutom hade SKAGEN höjt sitt betyg till en A-rating för Noterade aktier – aktivt ägarskap.

Aktivt engagemang i bolagen vi investerar i

Alla förvaltningsteam i SKAGEN arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i sina investeringsbeslut. Genom att miljö, samhällsansvar och bolagsstyrningsfrågor tas med i alla investeringsbeslut kan man påverka och stödja bolagen till ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande. SKAGENs hållning är att vara en aktiv och ansvarsfull delägare av de bolag som fonderna investerar i. Därför är det viktigt att engagera sig, något som oftast görs genom att föra en dialog direkt med bolaget i fråga för att se vilka samarbetsmöjligheter som finns.

Syftet är att påverka och få tillstånd förändringar, till exempel av brister i bolagsstyrningen, miljömässiga eller sociala förhållanden och annat som kan påverka det aktuella företagets verksamhet eller möjligheter att skapa värde.

Bortom det uppenbara

SKAGEN arbetar inte med exkludering eller svartlistning. Istället är det viktigt för portföljförvaltarna att skrapa under ytan. Till exempel kan ett bolag som står inför korruptionsanklagelser rankas lågt i en konventionell ESG-analys, och aktiens värdering kan reflektera oro för ytterligare stämningar.

Men om en egen analys kommer fram till att företaget har gjort stora framsteg i att integrera krav på hållbarhet och etiskt beteende i organisationen, kan i själva verket risken för framtida skandaler vara lägre än i liknande bolag. Aktien kan på så sätt visa sig vara undervärderad.

Fler och fler kunder ställer frågor

En typisk vardag för Trygve Meyer går ut på att samla in, bearbeta och utvärdera information. Ta fram presentationsmaterial, hålla föredrag och svara på frågor. Med sig har han ett team som i olika omfattning arbetar med hållbarhetsfrågor i flera av de olika länder där SKAGEN har kontor.

Det kommer löpande frågor om olika investeringar både internt från SKAGENs portföljförvaltare och från kunder. Tidigare var det framförallt kolleger i SKAGEN som ställde frågor, men under de senaste två åren har särskilt institutionella och andra större kunder blivit mer och mer aktiva.

I arbetet ingår också att resa runt och möta kunder.

– Vårt fokus på hållbarhet upplevs mer 'på riktigt' om man får träffa den som arbetar med frågorna. Då blir det inte bara ord på ett papper, säger Trygve Meyer.

Det har under åren varit stor skillnad i medvetenhet mellan kunder i olika länder, berättar han. Norden har länge haft en stark inriktning på hållbarhet, med Nederländerna inte långt efter. På senare tid har Storbritannien kommit med många frågor om hållbarhet i investeringarna.

Vad är det viktigaste SKAGEN kan göra i egenskap av finansiell aktör?

– Ska man kunna leverera god riskjusterad avkastningen även i framtiden måste man ta in hållbarhetsaspekter. Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsrisker kan ha stor inverkan på storleken på våra pensioner och även på finansiell stabilitet. Det viktigaste är att faktiskt bry sig och göra något, inte bara på pappret för att det låter bra, utan att agera, säger Trygve Meyer.

 

Om hållbarhet och ansvarsfulla investeringar:

Både i Sverige och internationellt används så kallade ESG-mål (Environment, Social and Governance) för att strukturera och tydliggöra ett ansvarsfullt agerande:

• Miljömässiga aspekter avser påverkan på miljö och klimat, och kan kopplas, exempelvis, till EU:s 2020-mål eller målet om att den globala ökningen av medel-temperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån.

• Den sociala aspekten innebär att hänsyn ska tas till frågor som rör socialt ansvarstagande, såsom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

• Bolagsstyrning handlar om styrningsfrågor och inkluderar bland annat en reglering av aktieägares rättigheter och frågor om ansvarsutkrävande för ledande befattningshavare.

En milstolpe inom hållbarhetsområdet var när världens länder 2015 antog FN:s globala mål för en hållbar utveckling. För första gången någonsin åtog sig 193 länder tillsammans med näringslivet att med gemensamma krafter bekämpa fattigdom, ojämlikhet och klimatförändring.

SKAGENs engagemang för att skapa värde för kunderna bygger på en tradition av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv.

Läs mer om:

Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar i SKAGEN

SKAGENs policy för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor 

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up