Till innehåll på sidan

SKAGEN m2 är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i noterade fastighetsbolag över hela världen. Den fyrstjärniga fonden* har en gedigen långsiktig avkastning och har nyligen rankats som världens bästa globala fastighetsfond över tre år.**

Andelsägarna i SKAGEN m2 kallas härmed till andelsägarmöte för att behandla förslag till ändring av jämförelseindex för fonden enligt fondbestämmelsernas § 7.
Den föreslagna ändringen behandlades och godkändes enhälligt av SKAGENs styrelse den 29 april 2019.


Andelsägarmötet äger rum i SKAGENs lokaler på adressen Skagen 3, Torgterrassen 5 tr., Stavanger, Norge den 23 maj kl. 13:00.


Andelsägare kan förhandsrösta genom att skicka sin röstsedel via e-post eller post. Röstsedeln ska vara SKAGEN tillhanda senast den 21 maj 2019.


1. Bakgrund och anledning till att ändra SKAGEN m2:s jämförelseindex

SKAGEN m2 lanserades den 31 oktober 2012 med MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD som sitt jämförelseindex. I juli 2017 ändrades indexet till MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD i syfte att exkludera REITs från jämförelseindexet. REITs är ett slags bolag för fastighetsinvesteringar med särskilda skatteregler i flera länder. Anledningen till beslutet var vid den tidpunkten att minska komplexiteten i förvaltningen och att undvika skattepåslag. I detta sammanhang är skattepåslaget kopplat till att REITs är ålagda att betala skatt på reavinster, vilket minskade avkastningen och följaktligen fondkursen. Anledningen till att exkludera REITs i SKAGEN m2:s index var därför att återspegla de justeringar som gjorts i fonden för att minska skattetrycket.


Två år efter indexskiftet, ser vi nu att fler länder överväger att införa REITs-lagstiftning. Genom att byta tillbaka till standardindexet – MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD – från det nuvarande skräddarsydda indexet, kan ytterligare 60 procent av det globala fastighetsutrymmet åter ingå i indexet. Eftersom fondens investeringsunivers är kopplat till jämförelseindex krymper det nuvarande universet i takt med att fler länder, däribland Indien och Kina, överväger REIT-lagstiftning. Det föreslagna indexet ger på så sätt bättre diversifiering och riskallokering eftersom REITs har höga utdelningar, stabilare verksamheter och geografisk diversifiering.


Det föreslagna bytet kommer inte att kräva att fondens mandat ändras, men eftersom jämförelseindex ändras kommer beräkningen av den rörliga förvaltningsavgiften som återfinns i fondbestämmelserna att påverkas.


Vi anser att den föreslagna ändringen i fondbestämmelserna ligger i andelsägarnas intresse och förväntar oss en positiv effekt på fondens avkastning. Den innebär inte ökad risk i fonden utan medför bättre diversifiering och riskallokering.


2. Förslag till ändring i SKAGEN m2:s fondbestämmelser


Ändring av jämförelseindex medför en ändring av fondbestämmelsarnas § 7 Andelsklasser. Följande ändring föreslås:


Alla hänvisningar till jämförelseindexet MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITs Net total return index USD i fondbestämmelsernas § 7 ersätts med jämförelseindexet MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD.


En översikt över nuvarande ordalydelse i § 7 och de föreslagna ändringarna i bestämmelsen beskrivs här. Ett fullständigt förslag till reviderade fondbestämmelser är tillgängliga här. Kontakta Kundservice om du önskar få de reviderade fondbestämmelserna postade till dig.


För att genomföra förslaget till ändring av fondbestämmelserna krävs att minst 75 procent av de fondandelar som är representerade på andelsägarmötet, genom fysiskt deltagande eller genom förhandsröstning, röstar för ändringen. Om ett förslag får stöd på andelsägarmötet ska norska Finanstilsynet kontrollera att lagkraven på fondbestämmelsernas innehåll och förfarandena för ändringar i fondbestämmelser är uppfyllda. Tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande förväntas bli i september/oktober 2019.


Under perioden mellan kungörelse och ikraftträdandet finns det lagkrav på att inlösen av andelar ska vara avgiftsfritt. Ingen av SKAGENs fonder har avgift för inlösen och uppfyller därmed lagens krav på avgiftsfri inlösen.


3. Andelsägarmöte och omröstning


Beslut om ändringar i fondbestämmelserna ska behandlas av fondens andelsägare på ett andelsägarmöte som hålls den 23 maj 2019 i SKAGENs lokaler på adress Skagen 3, Torgterrassen 5tr., Stavanger, Norge.


Andelsägarmötet kommer att ha följande agenda:


1) Val av mötesordförande och två justeringsmän
2) Redogörelse för anledningarna till ändringen av fondbestämmelserna
3) Inkomna frågor från andelsägarna
4) Röstning


På andelsägarmötet ger varje andel en röst. Innehav per den 21 maj 2019 kommer att ligga till grund för antalet röster.


Andelsägarna kan rösta personligen eller via ombud. Fullmaktsformulär finns här eller kan fås genom att kontakta Kundservice. Kom ihåg att ta med legitimation och i förekommande fall registreringsbevis.


Förhandsröstning

Du kan förhandsrösta genom att skicka din röstsedel till legal@skagenfondene.no eller till SKAGEN AS, Box 160, 4001 Stavanger, Norge. Röstsedel är tillgänglig här.
Förhandsröster ska vara SKAGEN tillhanda senast 21 maj 2019.

Du kan registrera ditt deltagande på andelsägarmötet genom att skriva till legal@skagenfondene.no eller SKAGEN AS, Box 160, 4001 Stavanger, Norge. Registreringen ska vara SKAGEN tillhanda senast 21 maj 2019.

Har du frågor?

Om du har frågor om ändringarna i fondbestämmelserna eller andelsägarmötet är du välkommen att skriva till legal@skagenfondene.no eller ringa 0200-11 22 60.

Andelsägare har rätt att ställa frågor om ändringarna i fondbestämmelserna vid andelsägarmötet. Frågor måste inlämnas skriftligen till SKAGENs styrelse senast en vecka före mötet – skriv till legal@skagenfondene.no. Med undantag för ändringarna i fondbestämmelserna får andelsägarmötet inte fatta beslut som är bindande för fonden eller förvaltningsbolaget.

SKAGEN AS styrelse


Jan Erik Saugestad,
Styrelsens ordförande

* Morningstar per 31 mars 2019
** Rankad 1 av 139 fonder över tre år av Citywire per 31 mars 2019. SKAGEN m2 är också vinnare av Lipper Fund Awards 2019 i kategorin Bästa globala fastighetsfond över tre år.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.