Till innehåll på sidan
Målning med barn på en sommaräng
Michael Ancher, Børn og unge piger plukkerblomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Sedan 2002 är ESG en integrerad del av vår investeringsprocess och vårt analysarbete. På så vis kan portföljförvaltarna fatta välgrundade beslut och skaffa sig en mer komplett bild av risker och möjligheter i samband med enskilda investeringar. Bland annat kan de bättre identifiera eventuella problem innan de trappas upp till händelser som skulle kunna minska värdet på fondernas investeringar.

Även externa förvaltare ska följa riktlinjerna

I början av andra kvartalet lanserade SKAGEN flertillgångsfonderna Select på den norska marknaden. Dessa är fond-i-fond-produkter som även omfattar externt förvaltade fonder. Genom dessa får våra fondsparare tillgång och exponering mot andra marknader än enbart de som ingår i SKAGENs egna fonder.

När vi väljer externa förvaltare säkerställer vi att alla utvalda fonder uppfyller ESG-policyn, som du hittar på vår webbplats. Stein Svalestad, fondförvaltare för SKAGEN Select-fonderna, kommenterar:

– För oss är det självklart att även de externa förvaltarna ska följa samma ESG-riktlinjer som övriga SKAGEN-fonder. Jag känner också att detta uppskattas av våra externa samarbetspartner, som vi har en mycket god dialog med. Ibland har vi lyckats hitta fonder vars ESG-policy liknar SKAGENs. Andra gånger har fondernas förvaltare gått med på att anta vår policy i dessa frågor. I vissa fall har de ändrat sin policy eller också har de sålt av innehav som inte uppfyllt våra riktlinjer.

Aktiva inom röstning

Under det första halvåret slutförde vi också en rapport för 2016 om vår efterlevnad av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Utvärderingen visar att vi står oss bra i förhållande till andra fondförvaltare och att vi hela tiden fortsätter att förbättra oss både när det gäller processer och integrering.

När det kommer till röstning har 2017 hittills varit ett mycket aktivt år. Under den första halvan av året röstade vi i fråga om totalt 2 174 punkter på 281 bolagsstämmor. Detta motsvarade 97 procent av möjliga omröstningar under perioden, vilket är en ökning från 95 procent under det första halvåret i fjol.

Vid de möten vi röstade var 6,5 procent av rösterna emot bolagets ledning på en eller flera punkter på dagordningen, jämfört med 4,8 procent för ett år sedan. All denna information finns tillgänglig här på vår sida om Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar (se längre ner på sidan) via funktionen från Institutional Shareholder Services (ISS), en världsledande leverantör av lösningar för ägar- och bolagsstyrning. På så sätt kan man följa hur förvaltarna har röstat i portföljbolagen redan dagen efter att rösterna avgivits.

I linje med vår policy har SKAGEN vanligtvis röstat emot emission av eget kapital utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, överdriven förvaltningsersättning utan koppling till resultat och val av styrelseledamöter som inte anses vara tillräckligt oberoende.

Vårt engagemang i bolagen vi investerar i

Under de första sex månaderna engagerade vi oss i olika portföljbolag. Hittills i år har SKAGEN fört en dialog med sex företag om frågor av varierande slag och svårighetsgrad, bland annat med den nederländska färgtillverkaren Akzo Nobel och råvaruhandlaren Glencore. I övrigt har portföljförvaltarna regelbunden kontakt med ledningen för de bolag fonderna investerar i, och vi dokumenterar de fall där vi har direktkontakt med företagen om ett specifikt problem.

Efter förra årets beslut från Norska oljefonden (Statens pensjonsfond utland) att utesluta stora kolrelaterade producenter och konsumenter ur oljefonden har vi följt utvecklingen noga. För närvarande har aktiefonden SKAGEN Global ett innehav i CMS Energy, som finns med på oljefondens globala övervakningslista. SKAGEN Globals portföljförvaltare har haft en tät dialog med CMS Energy om företagets riktning framöver, deras användning av kol i elproduktionen och den ökade användningen av alternativa energikällor.

Toppbetyg från PRI 

Sedan de senaste uppdateringarna i juni 2016 och i början av 2017 (se sid 8 i Årsrapport 2016, pdf) har SKAGEN lämnat in och fått tillbaka ännu en utvärderingsrapport från FN om PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

2017 års rapport visar att SKAGEN får hållbarhetsbetyget A i den kategori som rör företagens strategi och bolagsstyrning samt i den som gäller noterade aktier. Vi har även förbättrat oss ett snäpp i den kategori som gäller aktivt ägarskap i noterade bolag där vi nu också har betyget A. Fokus framöver är att behålla vår starka position och fortsätta att förbättra våra system och processer.

Under sommaren var SKAGEN också värd för ett välbesökt event för PRI:s styrelse och några av dess norska medlemmar på Kon-Tiki-muséet i Oslo.

Våra ESG-riktlinjer har visat sig vara ett användbart verktyg för att hantera ESG-frågor i portföljerna. Vår inställning är att ansvarsfulla investeringar lönar sig på sikt eftersom de hjälper oss att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Alla investeringar i alla våra fonder screenas, utvärderas och granskas i förhållande till våra hållbarhetsriktlinjer.

 

Se också: Han gör hållbarhet i fonderna synligt

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.