Till innehåll på sidan
Under oron kring Brexit passade SKAGEN Global på att öka innehavet i bland andra AIG. På bilden intervjuas AIG:s vd Peter Hancock på New York Stock Exchange. Foto: Bloomberg.

Britternas nej till EU den 23 juni skakade aktie- och valutamarknaderna långt utanför Europas gränser. När investerarnas puls började falla drabbades världen av ett antal terroristattacker. Därtill kom den misslyckade militärkuppen i Turkiet. I dessa tider är det särskilt viktigt för SKAGENs portföljförvaltare att hålla fast vid investeringsfilosofin och fondernas målsättning, och inte låta sig ryckas med av marknadens sentiment. Högsta prioritet är fortsatt att välja de mest attraktiva bolagen, där värderingen kompenserar för risken att investera i dem.

Risk och belöning går hand i hand

När osäkerheten ökar på makronivå skärper förvaltarna naturligtvis sin bevakning av de potentiella risker som kan förhindra bolagen i portföljen att nå sin avkastningspotential. Ju mer risk som är förknippad med företaget, desto högre ska den förväntade avkastningen vara. Detta gäller även för den geopolitiska oron som kan påverka enskilda bolags resultat.

– Våra investeringar är alltid baserade på en bottom up-analys där vi bedömer risken på bolagsnivå utifrån det konkreta ekonomiska, politiska och sociala sammanhanget. Ökad risk kräver högre förväntad avkastning – eller riskpremie – för vår investering. Lyckligtvis ger vårt globala mandat tillgång till många möjligheter där vi dagligen utvärderar våra innehav i förhållande till andra möjliga investeringar, säger aktiefonden SKAGEN Globals huvudförvaltare Knut Gezelius.

Att behålla perspektivet

När man investerar är det viktigt att ha målet klart för sig. Det gäller särskilt i orostider. Marknaderna reagerar normalt negativt på osäkerhet, som den senaste tidens globala händelser visat. Men de långsiktiga effekterna på aktiemarknaderna verkar vara mer begränsade. MSCI All Country World Index och S&P 500 (de 500 största amerikanska bolagen) återhämtade sig snabbt efter den kraftiga nedgången efter Brexitomröstningen. FTSE 100 (de 100 största företagen på Londonbörsen) ligger för närvarande på den högsta nivån på tolv månader. Detta tyder på att investerare trots den politiska osäkerheten kring Brexit endast räknar med en begränsad effekt på aktiemarknaderna på längre sikt.

Chicagobörsens volatilitetsindex, VIX – som förenklat mäter marknadens "rädsla" för rörelser – visar att det finns stora fluktuationer i marknaden just nu. Det är på en högre nivå än under börsuppgången 2012-2014. Men ökningen är något mindre än förra sommaren när paniken spred sig i samband med oroligheterna i den kinesiska marknaden. Då befarade investerare att den ekonomiska nedgången i Kina skulle sprida sig globalt. Fluktuationerna på marknaden är för närvarande på nivåer som är sex gånger lägre än toppen av den finansiella krisen 2008 (se grafen).

Konsekvenserna efter Brexit

De ekonomiska och politiska konsekvenserna av Storbritanniens nej förblir oklara såhär två månader efter omröstningen. Marknaderna drivs ofta av ett kortsiktigt sentiment och inte av bolagens fundamenta. Men på längre sikt har faktorer som vinsttillväxt och avkastning på kapital mycket större inverkan på aktiekursen, förklarar Knut Gezelius.

– Det är omöjligt att förutsäga exakt hur Brexit kommer att påverka en allt mer komplex värld, och hur investerarna kommer att reagera. Istället fokuserar vi på att hitta attraktivt värderade företag som är väl positionerade strukturellt. Vi använder oss av devisen 'buying on weakness and selling on strength' för att generera långsiktig avkastning till våra kunder.

SKAGEN Global har utnyttjat osäkerheten kring folkomröstningen till att öka positionerna i ett antal robusta företag som har påverkats oproportionerligt mycket av marknadssentimentet, bland andra AIG, Citigroup och Kingfisher. AIG utgör drygt sju procent av portföljen och är ett av fyra bolag som är noterade i Storbritannien. De flesta företag verkar globalt och fondens exponering mot risken för en brittisk ekonomisk inbromsning är begränsad. Vissa innehav, såsom Hiscox, gynnas av det svagare brittiska pundet.

Ökade risker kräver större avkastningspotential

För att få bästa möjliga insikt i riskpremiernas dynamik koncentrerar sig portföljförvaltarna på bolagens fundamenta och försöker undvika att påverkas av bruset på marknaden och kortsiktig volatilitet. Om ett bolags värdering är tillräckligt attraktiv för att kompensera för riskerna, ger det en bra grund för att uppnå en god riskjusterad avkastning.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.