Till innehåll på sidan
Carlsberg är en av SKAGEN Vekst relativt nya investeringar. Foto: Carlsberg.

De senaste sex kvartalen har den absoluta avkastningen varit god men utmanande i förhållande till jämförelseindex. Vad har ni gjort för att vända trenden?

– Vi har inte drastiskt ändrat någonting i grunden baserat på de relativt kortsiktiga fluktuationerna i portföljen. Vår strategi med värdebaserad och aktiv stock picking ligger fast. Sedan förra året har portföljen dock förändrats av andra skäl. 1 januari 2014 ändrades halva fondens mandat från att vara norsk till ett nordiskt mandat. Det har gett oss fler möjligheter i portföljen, och vi har bland annat minskat andelen norska oljerelaterade bolag. Norge är som bekant starkt exponerat mot oljeindustrin och har under de senaste åren haft det tufft med fallande oljepriser.

Vad har det inneburit att mandatet nu är till hälften globalt, till hälften nordiskt?

– Mandatändringen ger oss en bättre möjlighet att välja de rätta nordiska kvalitetsaktierna. Det kommer att ta tid, eftersom de flesta nordiska kvalitetsaktier har höga priser och vi inte tummar på för vår värdebaserade investeringsfilosofi. Under de kommande åren kommer vårt fokus fortsatt att ligga på bra företag som kan visa stabila tillväxtsiffror och stabilt ledarskap, och har potential för god avkastning.

Kommer ni att helt sälja av fondens norska aktier?

– Vår viktigaste uppgift är att hitta de bolag som bygger värde över tid. Och där betyder företagens nationalitet i princip ingenting. Vi har sedan början av 2014 minskat den norska andelen från 50 procent till cirka 22 procent och sålt många små och medelstora positioner.

I det nordiska index som vår fond jämför sig med är andelen norska aktier nere på bara 6-7 procent. Merparten av vår befintliga norska portfölj delas mellan två stora positioner: Norwegian och Norsk Hydro. Två bolag som enligt vår bedömning och analys fortsätter att erbjuda stora möjligheter till överavkastning.

Kan du ge exempel på nordiska företag som har lagts till i portföljen?

– Av våra relativt nya nordiska investeringar kan vi nämna Carlsberg, Volvo och TeliaSonera, som alla varit goda bidragsgivare under första kvartalet. Gemensamt för dem är att de vid tidpunkten för investeringen var attraktivt värderade i förhållande till avkastningspotentialen vi kunde analysera oss fram till. De är mycket typiska för den typ av företag vi letar efter. Till exempel handlas Carlsberg till 30 procents rabatt i förhållande till företagets kassaflöde.

Hur ser du på framtiden?

– SKAGEN Vekst har varit lite mer stabil än omvärlden under april-maj. Dyra företag har fallit kraftigt i värde. Eftersom vi försöker undvika att investera i sådana bolag har vi inte drabbats i samma omfattning som jämförelseindex. Våra företag är lägre värderade än marknaden, trots tillväxt och vinstmarginaler i linje med marknaden. Och vi är övertygade om att våra bolag på sikt kommer att ge överavkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.