Till innehåll på sidan
Nya lanseringar, bland annat av nya i20-modellen (bilden) och förbättrad bolagsstyrning gör Hyundai Motor till ett av SKAGEN Kontikis främsta high conviction-innehav. Foto: Hyundai.

Var ser du möjligheter för SKAGEN Kon-Tiki under 2015?

–Som den fundamentala värdeinvesterare vi är, letar vi framförallt efter undervärderade företag som kan erbjuda investeringsmöjligheter, snarare än att försöka pricka rätt region eller bransch. Det gör att vi ofta går emot konsensus, framhåller Hilde Jenssen.

Ett exempel på hur SKAGEN gått emot strömmen var när de flesta experter inför förra årsskiftet var eniga om att 2014 skulle bli ett svagt år för “De sköra fem”: Brasilien, Indien, Turkiet, Indonesien och Sydafrika.  Det var inget SKAGEN trodde på och spådomen besannades inte. Brasilien som slutade året på -1 procent var undantaget, medan de fyra övriga marknaderna gick upp med 44 respektive 30, 29 och 9 procent mätt i euro.

Hilde Jenssen målar också upp en bild av 2015 då lägre oljepriser kommer att gynna oljeimporterande länder, särskilt i Asien där många företag har stärkt sina balansräkningar i det rådande lågränteklimatet. USA kommer enligt henne att fortsätta att gå starkt, även om det kommer att bli allt svårare att fynda där, särskilt om ökade arbetskraftskostnader börjar pressa marginalerna.

 –Europa kan å andra sidan visa sig bli en intressant jaktmark – inte minst bland de företag som är väl positionerade att dra fördel av en förbättring i tillväxtmarknaderna, säger hon.

Nirvana för risktillgångar

Hilde Jenssen och hennes kolleger i Kon-Tikiteamet försöker ta reda på i vilka fall rådande konsensus tar fel. De arbetar med alternativa scenarier för att se investeringsmöjligheter – som ett exempel nämner Hilde Jenssen hur analytikerkåren förväntade sig högre amerikanska tioåriga obligationer under 2014 än de 2,8 procenten som rådde i december 2013.

Men istället föll räntorna. De amerikanska obligationsräntorna nådde i oktober en lägsta nivå på 1,87 procent i oktober.

–De kvantitativa lättnaderna i USA, Asien och Europa var som nirvana för många risktillgångar, inklusive bolag med tillgång till kreditmarknaderna. Många av dessa är i en långt bättre finansiell sits idag, även om det oftast inte avspeglas i deras aktiepris, säger Hilde Jenssen. 

Bästa riskskyddet 

När det gäller ‘trygga hamnar’, som kan minska riskerna i SKAGEN Kon-Tikis portfölj framöver, pekar hon på fondens långsiktiga tidshorisont på minst två till tre år, vilket i sig är det bästa försvaret mot dåliga aktieallokeringar.

Att utöka horisonten kan hjälpa på tre sätt: det ökar sannolikheten att hitta undervärderade tillgångar, det minskar transaktionskostnaderna och kan göra volatiliteten till en fördel för fonden.

–Studier visar att analytiker främst koncentrerar sig på estimat för innevarande och kommande år. Det ger stort utrymme för ytterligare arbete för att hitta de bolag som är felprissatta i förhållande till sin långsiktiga potential. Kon-Tikis portfölj har en omsättningshastighet på 20 procent per år, vilket är lågt i vår bransch och är något som har bidragit till lägre transaktionskostnader. Med vårt långsiktiga perspektiv har vi också större möjligheter att anpassa våra investeringar när goda tillfällen dyker upp, säger hon. 

Negativa rekord

2014 blev ett år då aktiva förvaltare slog rekord i negativ bemärkelse. Inte på årtionden har så många underpresterat i förhållande till sina jämförelseindex. Enligt vissa beräkningar var det så få som 15-20 procent av de aktiva förvaltarna som slog sina jämförelseindex förra året.

Och investerarna har inte varit sena att överge de tidigare kassakorna till fördel för passiva förvaltare. Under 2014 hade enligt Financial Times amerikanska aktiefonder ett utflöde på 92 miljarder dollar, medan passiva fonder hade ett inflöde på 156 miljarder dollar. Av världens aktiefondstillgångar står idag passivt förvaltade fonder för cirka 17 procent, jämfört med tio procent för tio år sedan.

Att till och med den aktiva förvaltarlegenden Warren Buffett nyligen sa sig vara för indexfonder blev droppen.

Att vara eller icke vara aktiv

Så frågan är – bör man följa med strömmen och placera sina sparpengar i en fond som investerar passivt för att kapitalisera på en generellt stark marknadsutveckling, och samtidigt hålla kostnaderna nere – eller välja en aktivt förvaltad fond som på sikt har som mål att prestera bättre än snittet? 

Det finns inget rätt eller fel i det här fallet men som vi på SKAGEN ser det, har möjligheterna för aktiva värdeinvesterare förbättrats i takt med att alltmer kapital allokeras till passiva fonder. Förhållandet mellan risk och avkastning ser nu ut att kunna gynna aktiva investerare alltmer. Inte minst då det ger upphov till prisineffektivitet. 

Hilde Jenssen menar också att trenden har medfört en nödvändig upprensning i branschen:

– Även om 80-85 procent av så kallade aktiva förvaltare underpresterade mot sina jämförelseindex under 2014, bör man komma ihåg att merparten av dessa egentligen är ”smygindexföljare” som tar ut höga avgifter trots att de egentligen levererar indexnära avkastning. Få kan matcha SKAGENs 90-procentiga active share.  Det är en naturlig utveckling att kapital tas ut från smygindexförvalatrna och sätts in i indexfonder och ETF:er* med lägre avgifter. Detta öppnar upp för oss verkligt aktiva förvaltare, säger hon.

Med active share avses hur mycket positioner i en portfölj avviker från det valda indexet – något som är hela vitsen med aktiv förvaltning. (Om active share är 0 procent är fonden identisk med jämförelseindex, medan en aktiv andel på 100 procent innebär att det praktiskt taget inte finns några likheter alls.)

Makroscenariot ändras i grunden

Många har också påpekat att en stor del av aktiva förvaltares problem beror på centralbankernas agerande sedan 2008. Låga styrräntor och kvantitativa lättnader har skapat stora flöden av likviditet vilket drivit upp aktiepriserna. Kanske är det inte så överraskande om aktiva förvaltare kämpat i motvind.

Under det kommande året väntas dessa makroekonomiska förutsättningar ändras radikalt. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve upphör med lättnaderna och kommer att avsluta sin fem år långa nollräntepolitik. Detta kommer att få stor påverkan på den globala ekonomin, där nära hälften av alla transaktioner görs i dollar.

– Kvantitativa lättnader har framförallt gett amerikanska, och i någon mån kinesiska och nu senast indiska aktier, ett uppsving.  Resten av tillväxtmarknaderna har inte sett multipelexpansion i samma grad som USA. Så för oss blir skillnaden inte lika stor. Europa är svagt och Latinamerika tyngs av oljeproducerande länder som Brasilien och Venezuela.  Allt annat lika, kan höjda räntor normalisera USA:s höga värderingar ner mot en global nivå.  Lägre oljepriser hjälper de ekonomier som importerar mycket olja, till exempel Japan, Kina och Indien, säger Hilde Jenssen.

 

Några av SKAGEN Kon-Tikis high conviction-innehav 

 

1) Hyundai Motor
Lanseringen av bland andra den nya i20 Coupé, som med sin distinkta design i ännu högre grad ska tilltala yngre kunder, kommer troligtvis att öka marginalerna. Hyundai Motor har också vidtagit åtgärder för att förbättra bolagsstyrningen. SKAGEN Kon-Tiki äger preferensaktier i bolaget, som handlas med en rabatt på 22 procent i förhållande till stamaktierna och 5,3x 2015 P/E.

2) Samsung Electronics
Den sydkoreanska elektronikjätten överraskade nyligen genom att tillkännage att man överväger att öka utdelningen med 30-50% för år 2014. Det innebär att Samsung äntligen åtgärdar sin överkapitalisering, vilket varit en huvud-trigger i SKAGEN Kon-Tikis investeringscase. Preferensaktierna som SKAGEN Kon-Tiki i huvdsak äger är 23 procent billigare än stamaktierna. 

3) Great Wall Motors
Med lanseringen av nya modeller och ökad kapacitet är den kinesiska SUV-tillverkaren på rätt spår igen. Ökade försäljningssiffror i topp H9-segmentet visar att bolaget kan konkurrera även på den marknaden. 

4) State Bank of India
State Bank of India har förbättrat både sin kostnadsstruktur och tillgångarnas kvalitet, vilket har placerat banken i topp bland de indiska bolag som gynnas mest av premiärminister Narendra Modis reformer.  Det behövs fortsatt en hel del förbättringar och man bör ytterligare dra nytta av sin mer än 400 miljoner konton stora distributionsplattform. 

 

*Exchange Traded Funds, passiva instrument som handlas direkt på börsen. 

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.