Till innehåll på sidan

Enligt Citi Research har analytikerna minskat förväntningarna till fem procent på globala företags vinsttillväxt 2015. Ned från 14 procent i september förra året (se graf).

Inte helt överraskande är företag inom olja- och offshore en central bidragsgivare till den generellt svagare utvecklingen. För energisektorn har den förväntade intjäningstillväxten sänkts med 46 procent.

För en gång skull anser Citi Research att de vanligtvis lite överoptimistiska analytikerna nu är för negativt inställda till vinstutvecklingen för 2015. Ett lågt oljepris och fortsatt billig finansiering kommer vara goda bidragsgivare till att företagens vinster globalt kan komma att öka med nio procent, tror Citi Research.

Våra globala aktiefonder har en relativt låg andel inom olja- och offshore. Förvaltarna förväntade sig vid utgången av januari i år en förväntad tillväxt i intjäningen i företagen i portföljerna på mellan 12 och 20 procent. Uppskattningarna baseras på ett viktat genomsnitt.

Fortsatt resultatfall för Samsung

I uppskattningarna för resultattillväxten i aktieportföljerna ligger det att den största investeringen i tre av aktiefonderna, Samsung Electronics, upplever ett år med relativ svag tillväxt i intjäningen. En starkare tillväxt i intjäningen från minneschips uppväger nu de svagare resultaten från mobildivisionen.

Givet att Samsung Electronics på nytt förväntas uppvisa en god vinsttillväxt från och med 2016, är sju gånger årets förväntade vinst för våra preferensaktier en fortsatt attraktiv värdering. Detta i en värld där aktier generellt handlas till ett P/E-tal på runt det dubbla.

Om Samsung Electronics infriar löftena om att bli mer aktieägarvänliga, genom ökade utdelningar och återköp av egna aktier, påverkas dessutom värderingen positivt. Bolaget har idag en alltför stor kassa, som inte ger någon större ränta, som kan används mer produktivt.

Bra tillväxt för Hyundai Motor

SKAGEN Kon-Tikis näst största position, Hyundai Motor, är ett bolag som drar i motsatt riktning, uppåt. Efter ett turbulent 2014 för bolaget, både på aktiemarknaden och på resultatfronten, förväntar sig Kon-Tiki-förvaltarna att vinsterna ska öka med dryga 20 procent i år.

Baserat på förväntad intjäning för 2015 prissätts SKAGEN Kon-Tikis preferensaktier i Hyundai Motor nu till ett P/E på rekordlåga 3,4. Dessutom har Hyundai Motor bedyrat att de ska bli mer aktieägarvänliga, med ökade utdelningar och återköp av egna aktier.

Jättelyft för Hydro

Ett bolag som drar upp intjäningstillväxten för både SKAGEN Vekst och SKAGEN Globals portföljer är Norsk Hydro. Ett fortsatt kostnadsfokus, att bolaget rör sig uppåt i värdekedjan, att verksamheten effektiviseras samt ett stigande aluminiumpris, är faktorer som gör att förvaltarna av SKAGEN Vekst räknar med att bolagets resultat 2015 kommer öka med hela 150 procent. Visserligen från en låg nivå men ändå.

Då aktiemarknaden är framåtblickande, har den kraftiga kursuppgången för Norsk Hydro sedan förra hösten tagit höjd för det mesta av resultatlyftet. Medan Norsk Hydro till kursen 46 NOK prissattes till ett P/E på 35, baserat på förra årets resultat, har P/E-talet för årets förväntade vinst kommit ner till 14.

Prissättningen av Hydro-aktien är på inget sätt avskäckande, givet att bolaget fortsätter att leverera och har konjunkturerna med sig. Den stora drivkraften för företagets resultat är nu bilindustrins satsning på lättare och mer energisnåla bilar, genom ökad användning av aluminium. Generellt sett ska ett konjunkturberoende bolag som Norsk Hydro prissättas med höga multiplar i dåliga tider, medan de under högkonjunktur gärna ska prissättas till ensiffriga P/E-tal.

Är vi för optimistiska?

Utöver högre förväntad tillväxt prissätts våra aktieportföljer med en betydande rabatt i förhållande till respektive fonds jämförelseindex.

Den stora frågan är om våra förvaltare har blivit för optimistiska över de egna portföljbolagen. Den bäst lämpade personen att svara på denna fråga är SKAGENs investeringsdirektör, Ole Søeberg;

– Våra förvaltare gör egna analyser av företagen baserade på bolagens räkenskaper, relevanta marknadsdata och inte minst sunt förnuft. Resultatuppskattningarna justeras både uppåt och nedåt i takt med att ny information finns tillgänglig. För att få bästa möjliga input till analyserna, och beslutsprocessen, besöker vi våra portföljbolag regelbundet och gör konkurrentanalyser. Vid företagsbesök är det viktigt att vara bra förberedd, och ställa de rätta frågorna. Så att vi inte blir vilseledda av ledningens fokus på "allt som går bra".

Intjäningsuppskattningarna för samma bolag kan variera mellan de olika fonderna. Kan förvaltarna i fonderna ha olika syn på vinstutvecklingen i samma bolag?

– Ja, det stämmer. De olika fondernas team kan ha olika syn på ett bolag. Varje portföljförvaltare har sin individuella arbetsrutin och analysprocess. Men till syvende och sist är det ett givet kassaflöde, samt nettotillgångarna i ett bolag och hur mycket dessa kan svänga i värde från en period till en annan, som är avgörande.

För den näst största investeringen i SKAGEN Global och sjätte största i SKAGEN Vekst, Citigroup, ligger förvaltarnas estimat för intjäningen 2015/16 en bra bit över vad marknaden förväntar sig, vad beror det på?

– Vi förväntar oss en vinst per aktie i området 6-7 dollar, medan konsensus ligger på 5,5 dollar. Orsaken är först och främst lägre förluster och skattefördelar av ett underskottsavdrag på 48 miljarder dollar, som konsensusbedömningen inte har tagit hänsyn till. Citigroup är ett bra exempel på ett bolag där vi förväntar oss bättre resultat framöver än marknaden. Ett case som rimmar väl med våra tre U'n - Underanalyserat, (U)Impopulärt och Undervärderat, fastslår Søeberg.