Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Övergripande mål

SKAGEN övergripande mål med ägarstyrningen är att säkerställa att andelsägarna i fonder som förvaltas av SKAGEN får bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Syftet med ägarstyrningen

Det sätt på vilket ett bolag sköts har stor betydelse för bolagets värdering. Det beror både på att en bra ägarstyrning är en förutsättning för att bolaget ska kunna nå sina mål, och därför att en dålig ägarstyrning undergräver förtroendet för bolaget. Att bedöma hur ett bolag sköts ingår i portföljförvaltarens jobb – både före investeringen och efter att fonden investerat i bolaget. Ägarstyrning är viktigt på flera olika sätt, t.ex. när det gäller:

• Bolagets strategi och resultat

• Traditionell ägarstyrning som styrelsens sammansättning, röstning, ersättning, utdelningspolicy

• Bolagets samhällsansvar och frågor kring ägarstyrning

• Bolagets riskhantering

När fonderna investerar i räntebärande värdepapper blir fonderna borgenärer i bolagen. Borgenärerna kan ha vissa rättigheter tack vare sin position, till exempel rätten till återbetalning av lånet, rätten till pantsäkerhet, rätten att begära ett bolag i konkurs och rätten att motsätta sig bolagets åtgärder. Rättigheterna kan bero på låneavtalet eller på lagstiftningen.

Syftet med att nyttja rättigheterna som borgenär är att bidra till att andelsägarna i fonden som förvaltas av SKAGEN får bästa möjliga riskjusterade avkastning. Rättigheterna som borgenär ska utövas till förmån för den enskilda fonden och hänsyn ska tas till andelsägarnas intressen.

SKAGENs övergripande skyldighet är att skydda andelsägarnas intressen och fonderna kan därför välja att sälja en position istället för att försöka påverka situationen genom ägarstyrning.

Definitioner

Ägarstyrning

Ägarstyrning och företagsledning (Corporate governance) handlar i stort sett om samspelet mellan ägare, styrelse och ledning i ett bolag. 2014-08-21

Rösträtt

Rösträtt innebär rätten att rösta vid bolagets bolagsstämmor. I aktiebolag har aktieägare som regel en röst per aktie vid bolagsstämman där viktiga beslut fattas som påverkar bolaget.

Principer för ansvarsfulla investeringar

FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar (UN supported Principles for Responsible Investment - PRI) är ett nätverk av internationella investerare som samarbetar för att se till att de sex principerna för ansvarsfulla investeringar används i praktiken. De som ansluter sig till PRI är skyldiga att följa reglerna i investeringsprocessen när det gäller miljömässiga, sociala och ägarrelaterade frågor (ESG).

Utövande av ägarstyrning

SKAGEN kan utöva sin ägarstyrning på olika sätt – från en informell dialog med styrelsen eller företagsledningen, till att rösta vid bolagsstämman. Hur ägarstyrningen utövas i varje enskilt fall beror på investeringens storlek, vad det handlar om och investeringens betydelse. Dessutom görs en bedömning kring hur resurserna bäst kan användas för att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning. Vid utövande av ägarrättigheter i Norge följer SKAGEN "Norsk rekommendation kring ägarstyrning och företagsledning".

Uppföljning av bolag

Förvaltarna utvärderar löpande fondernas placeringar. Som ett i detta kontrolleras ägarstyrningen, bolagets resultat och om huruvida företagsledningen är effektivt organiserad. SKAGEN har dessutom online-verktyg som övervakar bolagets verksamhet när det gäller frågor som rör miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning.

Dialog med bolagen

En löpande dialog med bolagen bidrar till att säkerställa bästa möjliga utveckling för fondens investeringar, och därmed bästa möjliga riskjusterade avkastningen till andelsägarna.

SKAGEN kommer att ta kontakt med bolagen i följande fall:

• Bolagets strategi eller resultat avviker från det som tidigare kommunicerats.

• Bolaget föreslår att styrelseledamöter byts ut, emissioner, ny utdelningspolicy eller ersättning till nyckelpersoner i bolaget.

• Bolagets verksamhet är inte i linje med SKAGENs etiska riktlinjer.

• Bolagets styrning strider mot fondens mål om bästa möjliga riskjusterade avkastning

Dialog med företagen kan ske genom att SKAGEN skriftligen eller muntligen informerar bolagets ledning, rådgivare, styrelse eller liknande.

Om denna dialog inte leder till att SKAGENs förväntningar uppfylls, kan SKAGEN vidta andra åtgärder, till exempel:

• Uttrycka sina åsikter offentligt

• Föreslå åtgärder på bolagsstämman

• Föreslå en extra bolagsstämma

Samarbete med andra investerare

SKAGEN kan utöva sin ägarstyrning i samarbete med andra investerare om detta är i andelsägarnas intresse. Om SKAGEN samarbetar med andra investerare för att påverka bolagen, måste SKAGEN vara extra uppmärksamt på risken för intressekonflikter och för att man kan hamna i en insidersituation. SKAGEN ska alltid ta hänsyn till den enskilda fondens intressen vid sin ägarstyrning.

Nyttjande av rösträtt

Mål

Genom sina investeringar kommer fonderna som förvaltas av SKAGEN normalt sett ha rösträtt i bolagen som ingår i portföljerna. Rösträtten utövas av fondbolaget på fondernas vägnar. I SKAGEN har man delegerat rösträtten från styrelsen till administrationen. Syftet med att utnyttja rösträtten är att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Reglerna för hur rösträtten får utnyttjas anges i norska verdipapirfondforskriften § 2-24 och norska Verdipapirfondenes forenings branschrekommendationer.

När och hur ska rösträtten utnyttjas

Rösträtten ska användas till förmån för den aktuella värdepappersfonden i syfte att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning. Portföljförvaltaren bedömer när och hur rösträtten ska användas. Portföljförvaltaren sätter sig in i de frågor som ska behandlas på bolagsstämman och avgör hur SKAGEN ska rösta. Rösträtten utövas direkt av SKAGEN eller genom att SKAGEN ger fullmakt med instruktioner till tredje part, ofta en depåbank, som sedan röstar på uppdrag av fonden.

SKAGEN förvaltar inga fonder med särskilda mandat som kan påverka röstbeteendet, som till exempel miljöfonder, aktivistfonder eller etikfonder. Varje gång som SKAGEN fattar beslut om huruvida man ska rösta för eller emot ett förslag, eller avstå från att rösta, gör man en bedömning om förslaget kommer att öka den långsiktiga potentialen för bolagets aktie. Detta måste vägas mot de resurser som används för att utnyttja rösträtten – resurser som annars kunde ha använts för andra aktiviteter i andelsägarnas intresse.

För att säkerställa att SKAGEN nyttjar sin rösträtt i enlighet med värdepappersfondens investeringsmål och policy, ska styrelsen i Storebrand Asset Management informeras om nyttjandet av rösträtten. Om det gäller kontroversiella frågor eller frågor där SKAGEN röstar emot lagda förslag, ska en särskild presentation ske vid kommande styrelsemöte och fondens andelsägare ska informeras på SKAGEN Fonders webbplats. Andelsägarna kan begära att kostnadsfritt få information om hur rösträtten nyttjats. Styrelsen utvärderar årligen om huruvida man ska förnya fullmakten för administrationen att nyttja rösträtten för värdepappersfondernas räkning.

Uppföljning av viktiga händelser inom bolaget

SKAGEN övervakar viktiga händelser i den dagliga verksamheten och vid förvaltningen av fonderna.

SKAGEN har en elektronisk tjänst för röstning som även används för kallelser till bolagsstämman och innehåller omfattande information om bolagen.2014-08-21

Varje fond ska ha ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet är ett kreditinstitut som har fått tillstånd från den norska finansinspektionen (Finanstilsynet) att agera som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet hanterar bland annat värdepapperfondens tillgångar eller överför dem till konton i ett värdepappersregister. Depåbanken ger också information om och administrerar bland annat utdelningar, warrants, emissioner, fissuppdelningar, fusioner, och bolagsstämmor.

Utlåning och återkallelse av aktier

SKAGEN kommer normalt sett återkalla eventuella utlånade aktier om fonderna behöver rösterna vid en bolagsstämma.

Intressekonflikter vid nyttjande av rösträtten

Var och en av SKAGEN Fonders värdepappersfonder har sitt eget mandat och förvaltas oberoende av de andra fonderna. Portföljförvaltarna kan dock välja att investera i samma aktie, vilket innebär att flera fonder kan ha ägande och rösträtt i samma bolag. Varje värdepappersfond har rätt att rösta på det sätt som gynnar de egna andelsägarna. Det bör därför inte uppstå intressekonflikter vid nyttjande av rösträtten. Om fonder som förvaltas av SKAGEN är ägare och borgenär i samma bolag, är portföljförvaltaren för den enskilda fonden ansvarig för att fatta ett bra beslut ur fondens perspektiv och nyttja rösträtten så att det gynnar fonden.

SKAGENs portföljförvaltare är underkastade stränga regler för investeringar i finansiella instrument för egen räkning. Efter ett förhandsgodkännande kan de dock investera i bolag som ingår i fondernas portföljer. Om en portföljförvaltare har investerat för egen räkning i ett bolag där han/hon ska utöva rösträtt på fondens andelsägares vägnar, ska han/hon ta kontakt med Vd för att få klarlagt huruvida han/hon även kan utöva rösträtt på fondernas vägnar. Styrelsen har gett Vd:n fullmakt att fatta beslut där det finns motstridiga intressen. Om Vd:n har motstridiga intressen med fonderna, ska frågan avgöras av styrelsen.

De anställda i SKAGEN ska inte sitta i styrelsen i börsnoterade bolag eller i andra bolag på reglerade marknader. SKAGEN kan som en del av ägarskapsutövandet på fondernas vägnar vara representerade på bolagsstämman och i valberedningen. Huruvida man ska söka sådan representation bestäms utifrån en konkret bedömning av om detta sker i andelsägarnas intresse (definierat som bästa möjliga riskjusterade avkastning) där även tidsåtgången beaktas. SKAGEN kan företrädas av anställda eller av personer som utsetts av SKAGEN.

Regler gällande insiderinformation

För att kunna bedöma bolagens situation måste SKAGEN få tillgång till information om bolagen. Samtidigt är det viktigt att man är flexibel när det gäller fondernas investeringar så att man ser till andelsägarnas intressen. SKAGEN ska ha en klar förståelse av den information som man får när det gäller reglerna om insiderinformation – även i samband med ägarstyrningen. Bolagen och deras rådgivare måste också vara medvetna om denna lagstiftning så att SKAGEN inte hamnar i en insidersituation utan samtycke. När man får information och det råder osäkerhet, ska man så långt det är möjligt fråga om det rör sig om insiderinformation innan man mottar informationen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up