Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Vid förvaltningen av fonderna måste SKAGEN alltid agera i fondernas och kundernas bästa intresse. Det kan ändå finnas fall där fondernas eller kundens intressen kan komma i konflikt med varandra, eller fall där en intressekonflikt kan uppstå mellan SKAGENs anställda och värdepappersfonderna. Syftet med denna policy och dessa riktlinjer är att identifiera möjliga intressekonflikter som kan uppstå i SKAGENs verksamhet samt beskriva de åtgärder som vidtas för att förhindra eller hantera dessa potentiella intressekonflikter i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Policyn ska reglera:

 • Sättet som SKAGEN organiserar och hanterar all affärsverksamhet ska göras på ett sätt som minskar potentiella intressekonflikter.
 • Upprättande av tillräckliga interna kontrollåtgärder för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter.
 • Hantera intressekonflikter i kundernas bästa intressen.
  Dessa riktlinjer baseras på Storebrandgruppens riktlinjer för hantering av intressekonflikter och de norska verdipapirfondforskriften § 2-20 till 2-23) och norska verdipapirhandelloven § 10-9.

 

Dessa riktlinjer följer av "Riktlinjer för hantering av intressekonflikter i Storebrand-koncernen", fondbestämmelserna §§ 2-20 till 2-23 och lagen om norska värdepappershandel §10-9.

INTRESSEKONFLIKTER

Identifiering och åtgärder för hantering av intressekonflikter

Nedan följer en beskrivning av konkreta potentiella intressekonflikter som kan uppstå i samband med SKAGENs verksamhet och SKAGENs rutiner och åtgärder för att hantera dessa.


Potentiella Intressekonflikter i samband med förvaltningen av fonderna

SKAGEN förvaltar kunders medel och en förutsättning för bolagets existens är att man kan leverera bästa riskjusterade avkastning till kunderna. SKAGEN är en långsiktig förvaltare och prioriterar inga kortsiktiga vinster framför en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Det finns dock en potentiell intressekonflikt i verksamhetens natur, där personer som är knutna till förvaltningsbolaget eller Storebrandgruppen kan prioritera bolagets vinst framför fondernas och andelsägarnas intressen. För att undvika att sådana intressekonflikter uppstår, är det viktigt att säkerställa oberoendet i en rad olika funktioner. SKAGEN har vidtagit generella åtgärder för att uppnå detta genom:

 • Rutiner för att fastsälla fondkursen (NAV), där särskilda medarbetare som är oberoende av portföljförvaltarna, fastställer fondkurserna. Prissättningen kontrolleras också av bolagets funktion för regelefterlevnad (Compliance).
 • Varje fond ska ha ett förvaringsinstitut med tillstånd att agera som förvaltare. Förvaringsinstitutets uppdrag omfattar att skydda fondens tillgångar eller kontoföra dessa i ett värdepappersregister. Förvaringsinstitutet ska även utföra flera kontroller. Dessa beror bland annat på huruvida åtgärder som har vidtagits i fonden har utförts i enlighet med de lagar och regler som gäller och huruvida andelsvärdet har beräknats i enlighet med gällande lagar, regler och fondvillkor.
 • Rutiner för att förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation vid förvaltningen av fonder.
 • Policy och förfarande för bästa utförande för att säkerställa att SKAGEN vidtar rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för andelsägarna.
 • Etiska riktlinjer som ska förhindra att SKAGENs anställda åtnjuter fördelar på bekostnad av SKAGENs verksamhet.
   

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGEN AS och SKAGEN Fonder

SKAGEN AS handlar normalt sett inte i finansiella instrument, men kan undantagsvis göra enskilda strategiska investeringar i vissa bolag. Innan SKAGEN AS genomför sådana investeringar ska den verkställande direktören se till att investeringarna inte är i konflikt med SKAGENs förpliktelser som anges i den norska värdepappersfondlagen eller på annat sätt strider mot de av SKAGEN förvaltade fonders intressen.

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGEN AS och fonder förvaltade av SKAGEN AS

Ägaren av SKAGEN AS intressen kan i enskilda fall avvika från fondernas. Ägaren kan påverka SKAGENs verksamhet genom sin representation i styrelsen. Styrelsen för SKAGEN fattar inga beslut relaterade till SKAGEN Fonder eftersom detta hanteras av Storebrand Asset Managements styrelse. Potentiella intressekonflikter hanteras genom att andelsägarna representeras av minst 1/3 av styrelseledamöterna i Storebrand Asset Management. Styrelseledamöter som förvaltas av andelsägarna ska tillvarata andelsägarnas intressen.

 

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGENs anställda och SKAGEN Fonder

SKAGENs anställda kan köpa finansiella instrument för egen räkning. Detta kan komma att strida mot fondernas intressen, till exempel om en fond och en anställd försöker köpa samma värdepapper eller om den anställde försöker utnyttja sin kännedom om att fonden ska sälja ett värdepapper genom att köpa det till underpris. För att förhindra att anställda handlar med värdepapper på ett sätt som strider mot fondernas intressen, eller utnyttjar den information som de får till egen fördel eller utnyttjar sin position för att uppnå särskilda fördelar, har SKAGEN utarbetat interna regler för de anställda när de handlar för egen räkning. Reglerna omfattar bland annat förhandsgodkännande vid köp och försäljning i finansiella instrument, förbud mot handel med fonderna, bindningstider och begränsningar när det gäller vilka mellanhänder som kan användas.

SKAGENs anställda kan då och då erbjudas gåvor eller andra förmåner av SKAGEN Fonders andelsägare, leverantörer eller andra som erbjuder tjänster till SKAGEN eller SKAGEN Fonder. För att undvika att det uppstår en intressekonflikt mellan den anställdas intressen och SKAGEN Fonder, har bolaget tagit fram interna regler för de anställdas möjlighet att ta emot gåvor och/eller andra förmåner.

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGEN Fonder

För att undvika att det uppstår intressekonflikter mellan de enskilda fonderna som förvaltas av SKAGEN, har bolaget tagit fram omfattande rutiner för förvaltningen av värdepapper.

Rutinerna innebär bland annat:

 • Registrering och loggning av inlagda order och utförda transaktioner.
 • Om flera fonder tänker köpa eller sälja samma värdepapper, ska affärerna läggas in samtidigt hos mäklaren. Om finansiella instrument köps för flera portföljer och ordern inte genomförs fullt ut, ska ordern fördelas pro rata på varje fond.
 • SKAGEN kan endast i undantagsfall göra affärer mellan fonderna

Potentiella intressekonflikter mellan olika roller/funktioner i Storebrandkoncernen

Den juridiska bolagsstrukturen och den funktionella organisationsstrukturen inom Storebrandkoncernen kan representera potentiella intressekonflikter. Om en sådan situation identifieras dokumenteras den med förmildrande åtgärder. Alla medarbetare har specifika befattningsbeskrivningar med rapporteringskrav. Därutöver styr koncerninterna avtal de tjänster som tillhandahålls från roller/funktioner till olika bolag inom Storebrandkoncernen.

Hantering av intresskonflikter

SKAGEN ska säkerställa att kundernas intressen och marknadens integritet tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Inom områden där intressekonflikter har identifierats mellan kunder, mellan kunder och SKAGEN, mellan olika bolag och/eller affärsområden i koncernen eller mellan olika roller/funktioner måste åtgärder vidtas för att hantera de mest betydande intressekonflikterna för att trygga kundernas intressen på bästa möjliga sätt.

Funktionen för regelefterlevnad i Storebrand Asset Management ska säkerställa att ledningen bekräftar att intressekonflikter identifieras, bedöms, dokumenteras och hanteras på ett adekvat sätt. Objektiva och dokumenterade kriterier ska användas i största möjliga utsträckning vid hantering av intressekonflikter.

Bolaget ska löpande bedöma om hanteringen av de intressekonflikter som har identifieras är tillräcklig. Bedömningen från ledningen kommer att överlämnas till styrelsen minst en gång per år.

Alla personer som har en anknytning till SKAGEN omfattas av dessa riktlinjer. Senast uppdaterad Maj 2023.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up