Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Ersättningssystemet är utformat i enlighet med föreskriften från den 1 december 2010 om ersättningssystem i finansiella institut, värdepappersbolag och fondförvaltare av fondföretag.

Fasta löner till anställda grundas på individens bakgrund och position. Eftersom SKAGENs intäktskällor är volatila, har de fasta lönerna lagts på måttfull nivå. Fasta löner till ledande befattningshavare, anställda med ansvar av väsentlig betydelse för bolagets riskexponering och anställda med kontrollfunktion ska vara tillräckligt höga för att den anställde inte ska vara beroende av variabel ersättning.

SKAGEN har dessutom ett vinstdelningsprogram för fast anställda. En specificerad andel av företagets vinst fördelas dels kollektivt och dels diskretionärt.

Diskretionär, rörlig ersättning tilldelas baserat på en bedömning av den anställdes bidrag till företaget, inkluderat i vilken mån vederbörande uppnår individuellt förutbestämda mål, ansvar för, efterlevnad av och inställning till SKAGENs värderingar. Alla anställda utvärderas varje halvår. Grunden för eventuell, diskretionär, rörlig ersättning till ledningen är ekonomiska och icke-ekonomiska prestationer under de två senaste åren.

Hälften av den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare etc. skjuts upp och utbetalas successivt under en treårsperiod. Den uppskjutna delen placeras i SKAGENs värdepappersfonder före utbetalning till den anställde, på så sätt speglar ersättningen den värdeutveckling som bolagets kunder har. Uppskjuten del ska reduceras i det fall resultatutvecklingen eller därpå följande resultat för bolaget föreskriver detta.

Styrelsen i SKAGEN har också fastställt att den rörliga ersättningen för vissa andra anställda, inklusive samtliga portföljförvaltare, ska skjutas upp och placeras i SKAGENs fonder i överensstämmelse med ovanstående.

Styrelseledamöter får endast fast ersättning.

För 2018 har ledande befattningshavare, anställda med arbetsuppgifter av väsentlig betydelse för bolagets riskexponering samt anställda med kontrollfunktion etc. sammanlagt erhållit 10 250 000 norska kronor i fast och rörlig ersättning.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.