Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN AS (SKAGEN) är ett värdepappersbolag med tillstånd att erbjuda portföljförvaltning enligt lagen om värdepappershandel. SKAGEN ägs till 100% av Storebrand Asset Management AS och det är SKAGEN som förvaltar fonderna enligt ett outsourcingavtal med Storebrand Asset Management AS.

Ersättningssystemet är utformat i enlighet med norska finansforetaksloven och kap 15 i föreskrifterna om finansiella institut.

Fast lön för anställda ska baseras på individens bakgrund och befattning. Fast lön för ledande anställda, för anställda med uppgifter av väsentlig betydelse för bolagets och värdepappersfonders riskexponering samt anställda med kontrolluppgifter ska vara tillräckligt hög för att den anställde inte är beroende av rörlig ersättning.

Fasta löner till anställda grundas på individens bakgrund och position. Fasta löner till ledande befattningshavare, anställda med ansvar av väsentlig betydelse för bolagets riskexponering och anställda med kontrollfunktion ska vara tillräckligt höga för att den anställde inte ska vara beroende av variabel ersättning.

SKAGEN har dessutom ett vinstdelningsprogram för fast anställda. En specificerad andel av bolagets vinst fördelas dels kollektivt och dels diskretionärt.

Diskretionär, rörlig ersättning tilldelas baserat på en bedömning av den anställdes bidrag till företaget, inkluderat i vilken mån vederbörande uppnår individuellt förutbestämda mål, ansvar för, efterlevnad av och inställning till SKAGENs värderingar. Alla anställda utvärderas varje halvår. Grunden för eventuell, diskretionär, rörlig ersättning till ledningen är ekonomiska och icke-ekonomiska prestationer under de två senaste åren.

Hälften av den rörliga ersättningen går till ledande befattningshavare etc. skjuts upp och utbetalas successivt under en treårsperiod. Den uppskjutna delen placeras i SKAGEN Fonder, före utbetalning till den anställde, på så sätt speglar ersättningen den värdeutveckling som bolagets kunder har. Uppskjuten del ska reduceras i det fall resultatutvecklingen eller därpå följande resultat för bolaget föreskriver detta.

Styrelseledamöter får endast fast ersättning.

Information om ersättningssystemet för förvaltningsbolaget Storebrand Asset Management finns här: https://www.storebrand.no/asset-management/kunngjoringer/godtgjorelse-til-ansatte-i-forvaltningsselskapet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up