Till innehåll på sidan

Om du är missnöjd med den service du mottar eller andra förhållanden kopplade till din investering hos SKAGEN Fonder vill vi gärna veta det, så att vi kan bli bättre. Du kan kontakta kundservice på 0200-112260 eller kundservice@skagenfonder.se.

Om du inte är nöjd med SKAGENs svar på ditt klagomål kan du ta saken vidare till norska Finansklagenemnda eller Allmänna Reklamationsnämnden för uttalande. SKAGEN rekommenderar också att man kontaktar Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som kan ge råd om rättigheter med mera. Alla andelsägare, oavsett vilket land man kommer ifrån, kan också vända sig till den norska finansiella reklamationsnämnden Finansklagenemnda.

För att Allmänna reklamationsnämnden och Finansklagenemnda skall ta upp och behandla en eventuell tvist, måste klagomålet först sändas till SKAGEN, som måste få en rimlig frist på att ge ett svar. Därefter kan kunden sända skriftligt klagomål till Finansklagenemnda eller Allmänna Reklamationsnämnden där det framgår vad fallet gäller och vilket utfall kunden förväntar av klagomålet.

Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Norway
Telefon: +47 23 13 19 60

Bästa utförande

Intressekonflikter

FATCA

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.