Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Andelsägarna i SKAGEN Global, andelsklass Global A, kallas härmed till andelsägarmöte för att behandla förslag till ändring av fondbestämmelsernas § 7 Andelsklasser.

Den föreslagna ändringen behandlades och godkändes enhälligt av SKAGENs styrelse den 24 september 2021.

Andelsägarmötet äger rum i SKAGENs lokaler på adressen Skagen 3, Torgterrassen 5 tr., Stavanger, Norge den 27 oktober kl. 14:00.

1. Bakgrund och anledning till ändring av villkor i fondbestämmelserna

Fondbestämmelsarnas § 7 Andelsklasser, reglerar prestationsbaserad förvaltningsavgift för SKAGEN Global, andelsklass Global A. Enligt gällande fondbestämmelser beräknas denna förvaltningsavgift dagligen och belastas fonden årligen per den 31 december. Ny beräkningsperiod (referensperiod) startar den 1 januari varje år, och gäller för ett kalenderår. Det tas här inte någon hänsyn till om fonden under föregående år har haft en avkastning som varit lägre än referensindexets avkastning (underavkastning).

Den europeiska värdepappers- och marknadstillsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Market Authority) har kommit med nya riktlinjer för resultatbaserade förvaltningsavgifter i värdepappersfonder. Det rekommenderas att referensperioden för prestationsbaserad förvaltningsavgift bör vara minst fem år.

I linje med ESMA:s riktlinjer föreslår SKAGEN att förlänga fondens referensperiod från ett år till fem år. Referensperiodens längd harmoniserar då även med den rekommenderade investeringshorisonten för SKAGEN Global. Vid händelse av negativ relativ avkastning vid årets slut, vidareförs denna till nästkommande år. En referensperiod på fem år betyder att underavkastning under ett givet år måste hämtas in i loppet av de kommande fyra åren innan den kan nollställas.

Innebörden av den föreslagna ändringen i fondbestämmelserna kan illustreras genom följande exempel:

  • Om fonden får en lägre relativ avkastning i förhållande till sitt jämförelseindex under åren 2022 och 2023 kommer inte någon prestationsbaserad förvaltningsavgift att belastas fonden för dessa år. Om fonden sedan under 2024 hämtar igen tidigare underavkastning från de föregående åren, och därmed uppnår en överavkastning i förhållande till jämförelseindex, kommer det kunna belastas en prestationsbaserad avgift som härrör till 2024.
  • Om fonden får en väsentlig underavkastning under 2025, och som fonden därefter inte lyckas hämta igen under de kommande fyra åren, trots en positiv meravkastning dessa år, kommer fonden inte att belastas någon prestationsbaserad förvaltningsavgift under åren 2026 till 2029. Under år 2030 kommer underavkastningen som härrör till 2025 att falla bort (den är nu utanför den femåriga referensperioden) vilket medför att en prestationsbaserad förvaltningsavgift som härrör till överavkastning under 2030 kan belastas fonden.

Den föreslagna ändringen är i andelsägarnas intresse och efterlever kraven på god affärssed. Den bidrar till att förvaltare av fonden fortsatt handlar för fondens bästa intressen och inte tar någon kortsiktig risk. Investeringsprocessen kommer inte påverkas av ändringen i fondbestämmelserna, men andelsägarna kan uppnå bättre avkastning över tid då underavkastning måste hämtas igen över en längre referensperiod. Ett tydliggörande här är att prestationsbaserad förvaltningsavgift kan belastas fonden även om fondandelarna har minskat i värde. Detta till följd av att fondens avkastning minskat mindre än referensindexet.

Den prestationsbaserade förvaltningsavgiften förblir oförändrad på 10%.

2. Förslag till ändring av fondbestämmelserna

En översikt av den nuvarande ordalydelsen i § 7 och de föreslagna ändringarna i fondbestämmelserna är inkluderade i bilaga 1. Ett fullständigt förslag till reviderade fondbestämmelser är tillgänglig på SKAGENs hemsida. Kontakta kundservice om du önskar ett exemplar av de reviderade fondbestämmelserna skickat till dig per post.

För att genomföra förslaget till ändring av fondbestämmelserna krävs att minst 75 procent av de fondandelar som är representerade på andelsägarmötet, genom fysiskt deltagande eller genom förhandsröstning, röstar för ändringen. Om ett förslag får stöd på andelsägarmötet ska norska Finanstilsynet kontrollera att lagkraven på fondbestämmelsernas innehåll och förfarandena för ändringar i fondbestämmelser är uppfyllda. Givet att den föreslagna ändringen av fondbestämmelser blir godkänd på andelsägarstämman är tidpunkten för förväntat ikraftträdande den 1 januari 2022. Kungörelse kommer publiceras på SKAGENs hemsida.

Under perioden mellan kungörelse och ikraftträdandet finns det lagkrav på att inlösen av andelar ska vara avgiftsfritt. Ingen av SKAGENs fonder har avgift för inlösen och uppfyller därmed lagens krav på avgiftsfri inlösen.

3. Andelsägarmöte och omröstning

Beslut om ändringar i fondbestämmelserna ska behandlas av fondens andelsägare på ett andelsägarmöte som hålls den 27 oktober 2021 i SKAGENs lokaler på adress Skagen 3, Torgterrassen 5tr., Stavanger, Norge.

Andelsägarmötet kommer ha följande agenda:

  1. Val av mötesordförande och två justeringsmän
  2. Redogörelse för anledningarna till ändringen av fondbestämmelserna av Director of Product Management, Arild Risanger Sunde
  3. Inkomna frågor från andelsägarna
  4. Röstning

På andelsägarmötet ger varje andel en röst. Innehav per den 25 oktober 2021 kommer att ligga till grund för antalet röster.

Andelsägarna kan rösta personligen eller via ombud. Fullmaktsformulär kan erhållas här eller genom att kontakta Kundservice. Kom ihåg att ta med legitimation och i förekommande fall registreringsbevis.

Förhandsröstning

Du kan förhandsrösta genom att skicka din röstsedel till legal@skagenfondene.no eller till SKAGEN AS, Box 160, 4001 Stavanger, Norge. Röstsedel är tillgänglig här.

Förhandsröster ska vara SKAGEN tillhanda senast 25 oktober 2021.

Du kan registrera ditt deltagande på andelsägarmötet genom att skriva till legal@skagenfondene.no eller SKAGEN AS, Box 160, 4001 Stavanger, Norge. Registreringen ska vara SKAGEN tillhanda senast 25 oktober 2021.

Har du frågor?

Om du har frågor om ändringarna i fondbestämmelserna eller andelsägarmötet är du välkommen att skriva till legal@skagenfondene.no eller ringa 0200-11 22 60.

Andelsägare har rätt att ställa frågor om ändringarna i fondbestämmelserna vid andelsägarmötet. Frågor måste inlämnas skriftligen till SKAGENs styrelse senast en vecka före mötet – skriv till legal@skagenfondene.no. Med undantag för ändringarna i fondbestämmelserna får andelsägarmötet inte fatta beslut som är bindande för fonden eller förvaltningsbolaget.

 
Ladda ner dokument

Bilaga 1: Ändring av fondbestämmelsernas § 7 Andelsklasser SKAGEN Global A

Bilag 2 : Röstsedel Global A

Bilag 3 : Fullmakt Global A

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up