Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Fonderna inkluderar SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Vekst, SKAGEN m2, SKAGEN Focus och deras respektive andelsklasser (nedan kallade produkten/SKAGENs aktiefonder). Eftersom alla produkterna omfattas av samma strategi för att integrera hållbarhetsfrågor (ESG) i de enskilda investeringsmandaten, gäller upplysningen för samtliga. Det är respektive produkts portföljförvaltare tillsammans med SKAGENs ESG-team som har upplysningsansvaret för SKAGENs aktiefonder.

SKAGENs aktiefonder omfattas av en strategi för att integrera ESG-frågor i investeringens hela livscykel. Syftet med strategin är att stärka det övergripande investeringsmålet för respektive produktmandat, eller med andra ord att ge bästa möjliga riskjusterade avkastning till innehavarna. Även om aktiefonderna har sitt eget mandat och sin egen investeringsstrategi gäller ändå samma fyra ESG-pelare för varje investeringsfall som de utgör. De fyra pelarna är följande:

  • Exkludering av investeringar i en rad icke hållbara produkter, företag och verksamheter

  • Utökad due diligence-granskning för företag i utsläppsintensiva branscher

  • Integrering av ESG-frågor genom särskilda faktablad

  • Aktivt ägande

Alla SKAGEN-produkter måste följa principerna i policyn för hållbara investeringar. Den är förankrad på styrelsenivå och principerna bygger i sin tur på bredare policyer på koncernnivå för Storebrand Group. De bindande riktlinjerna omsätts i praktiken genom ramverket för att integrera ESG-frågor. Det innebär att SKAGENs aktiefonder främjar miljömässiga och sociala aspekter, men inte har hållbara investeringar som huvudsyfte. SKAGEN Fonder har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och åtar sig att följa dessa. UN PRI är också en viktig referens för att införa bedömningar av god styrning i vår investeringsverksamhet. SKAGENs policy för hållbara investeringar innefattar också specifika hänvisningar till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Systematiska brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som inte åtgärdas av en potentiell investering anses utgöra ett brott mot praxis för god styrning. SKAGEN granskar potentiella överträdelser av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i strategin för att integrera ESG-frågor.

I SKAGENs aktiefonder hanteras miljömässiga och sociala faktorer genom att bindande element tillämpas under hela investeringsprocessen. De första stegen som vidtas för att bedöma en investerings miljömässiga och sociala aspekter är exkludering och negativ screening av en rad icke hållbara produkter, näringar och verksamheter. Nästa steg för att skapa en investeringstes är att samla in, värdera och bedöma miljömässiga, sociala och styrningsaspekter och samtidigt göra en utökad due diligence-granskning av klimatrisken för bolag i utsläppsintensiva sektorer. Som ett tredje steg sammanställs ESG-faktablad för varje fond för att ge djupare insikter i viktiga ESG-faktorer på investeringsnivå. Det görs med stöd av en trafikljusmodell som anger uppskattad grad av ESG-relaterade risker och möjligheter. Det görs en dubbel väsentlighetsanalys av produktens miljömässiga och sociala aspekter som är relevanta på investeringsnivå. Det sista hjälpmedlet är ett aktivt ägande genom dialog, engagemang och röstning, som används i samband med produkterna för att övervaka och involvera investeringsobjekten. Dubbla väsentlighetsanalyser utvärderas löpande. Om de uppenbara hållbarhetsriskerna (skada på investeringen) eller huvudsakliga negativa konsekvenserna (potentiell skada genom investeringen) inte visar tecken på förbättring måste i slutänden innehavet i ett företag som utgör ett investeringsobjekt avyttras om inte företaget åtgärdar dessa. För att säkerställa att produkterna följer både företagets egen policy för hållbara investeringar och Storebrand Groups övergripande riktlinjer genomför SKAGENs ESG-team kvartalsmässiga kontroller för att följa upp utvecklingen av enskilda händelser och den allmänna exponeringen.

Läs hela dokumentet om hållbarhetsrelaterade upplysningar här (på engelska).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up