Till innehåll på sidan

I styrelsen för fondbolaget SKAGEN AS sitter representanter som väljs av andelsägarna i SKAGENs fonder. Valet företas vid ett årligt valmöte, och en valberedning nominerar kandidater till valmötet. Valberedningen består av Trude Marit Risnes (ordförande), Terje Vareberg och Per Olof Höglund. Vid valmötet den 6 mars 2019, kommer en styrelseledamot att väljas av andelsägarna för en period på två år.

De andelsägarvalda ledamöterna i SKAGEN:

  • måste uppfylla de nödvändiga kriterierna gällande hedersamt uppträdande samt erfarenhet.
  • får inte vara andelsägare, medarbetarrepresentanter eller anställda i SKAGEN AS, Storebrand Asset Management AS, Storebrand ASA, något annat fondbolag eller Handelsbanken (SKAGEN Fonders förvaringsinstitut).
  • får inte ha en nära personlig relation med någon av styrelsens ledamöter, SKAGENs största aktieägare eller Storebrand Asset Management ASA:s eller Storebrand ASA:s ledning.
  • får inte vara verkställande direktör för börsnoterat bolag.

Förslag på kandidater för andelsägarvalda ledamöter kan skickas till valberedningen via sekreterare Tone Willoch Rettedal, epost: twr@skagenfunds.com, eller postas till SKAGEN, P.O. Box 160, 4001 Stavanger.

Sista dag för att nominera kandidater är 15 oktober 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.