Till innehåll på sidan

Förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN) styrelse har representanter som väljs av andelsägarna i SKAGENs fonder. Valet sker vid ett årligt valmöte, och det är en valkommitté som föreslår kandidater till valmötet. Valkommittén består av Trude Marit Risnes (ordförande), Terje Vareberg och Per Olof Höglund. Vid valmötet den 8 mars 2017 ska en andelsägarvald styrelseledamot väljas för en tvåårsperiod.

Kriterier för andelsägarvalda styrelseledamöter i SKAGEN

• Måste uppfylla nödvändiga krav på hederligt levnadssätt och erfarenhet
• Får inte vara aktieägare, förtroendevald eller anställd i SKAGEN eller något av SKAGENs holdingbolag, andra förvaltningsbolag eller Handelsbanken (förvaringsinstitut för SKAGENs fonder)
• Får inte ha en nära personlig relation till någon av SKAGENs styrelseledamöter, huvudaktieägarna eller verkställlande ledning eller i något av SKAGENs holdingbolag
• Får inte vara högsta chef i börsnoterade bolag

Förslag på andelsägarvalda styrelseledamöter skickas till valkommittén via chef för Affärsstöd och Compliance, Ørnulf Staalesen, på e-post legal@skagenfondene.no, eller via post till SKAGEN, postboks 160, NO-4001 Stavanger, Norge.

Förslag på kandidater ska vara inkomna senast 1 december 2016.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.