Till innehåll på sidan

Morningstars rapport publiceras på deras norska webbplats och har tagits fram med hjälp av Morningstars nya Sustainability Rating där antal glober visar hur väl de anser att innehållet i fondportföljen tar hänsyn till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG). Norska fondförvaltare med fem eller fler fonder är med i undersökningen.

– Hållbara investeringar är viktigt för oss och ESG är en integrerad del av hur vi förvaltar våra kunders pengar. Därför är resultatet glädjande, säger Leif Ola Rød, vd och tillförordnad investeringsdirektör i SKAGEN.

Verktyg för att fatta bra investeringsbeslut

SKAGEN har sedan 2002 fokuserat på ESG i investeringsprocessen så att våra portföljförvaltare kan fatta väl underbyggda beslut och få en mer övergripande bild av risk och möjligheter i de enskilda investeringarna. Detta bland annat för att kunna identifiera utmaningar innan dessa eskalerar till händelser som potentiellt kan minska värdet på fondens investeringar.

Hållbarhet och god bolagsstyrning kan ge bolag konkurrensfördelar och bidra till värdeskapande som kan maximera avkastningen över tid – något våra fondandelsägare drar nytta av. Portföljförvaltarna utvärderar ESG-frågor för varje enskilt bolag före en investering, på samma sätt som de utvärderar annat analysmaterial. Utvärderingar görs också löpande, när bolagen är en del av portföljen.

Även om ESG-frågor kan påverka ett investeringsbeslut, kan sättet detta perspektiv integreras på och vikten som läggs vid olika faktorer variera mellan olika investeringar, enligt Leif-Ola Rød

– SKAGEN vill gärna investera i hållbara företag eftersom vi anser att det lönar sig på sikt, säger han.

I början av 2016 samlade SKAGEN alla etiska riktlinjer till en styrelsegodkänd policy tillsammans med en redovisning av hur vi utövar vår rösträtt i olika bolag på webbplatsen. Policyn följer det som SKAGEN tidigare har kommunicerat med andelsägarna – ändringen är att allt nu är samlat på ett ställe och omfattar både miljö, samhällsfrågor och bolagsstyrning, liksom röstande och dialog med de bolag vi investerar i.

Vill främja ansvarsfulla investeringar

SKAGEN arbetar inte med svartlistning, negativ sållning eller uteslutning. Med utgångspunkt i våra riktlinjer trycker vi på och arbetar med olika branschstandarder, organisationer, initiativ och kunder för att främja aktivt ägarskap och ansvarsfulla investeringar.

Policyn är utarbetad i enlighet med norska Verdipapirforeningens rekommendationer för ägar- och bolagsstyrning och EFAMA:s (European Fund and Asset Management Association) regler för extern styrning, och är i linje med FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.