Till innehåll på sidan

Resultatet före skatt uppgick till 218 miljoner norska kronor, mot 202 miljoner 2014. Årsresultatet efter skatt uppgick till 156 miljoner kronor mot 150 miljoner året innan.

Förvaltningskapitalet var vid utgången av året 99 miljarder kronor. Över hälften av kapitalet kom från kunder utanför Norge, varav cirka 28 procent kom från kunder i Sverige. Det var nettoinlösningar på 29,6 totalt miljarder i fonderna under 2015.

– Vår ambition är att leverera långsiktig avkastning som är bättre än fondernas jämförelseindex. Av våra aktiefonder klarade bara SKAGEN Global av detta under 2015. Det är vi självklart inte nöjda med. För att förbättra avkastningen i fonderna har vi reducerat antalet investeringar och koncentrerat portföljerna. Nu väntar vi tålmodigt på att katalysatorerna för omvärdering ska infrias i de bolag vi handplockat. Vi menar att grunden är lagd för att skapa mervärden för våra kunder framgent, säger Leif Ola Rød, vd för SKAGEN Fonder.

Mer om SKAGEN AS årsresultat på vår norska webbplats

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.