Till innehåll på sidan

Utdelning till andelsägare i räntefonderna per den 19 december 2016 ges i form av fler andelar. NAV-kursen den 20 december 2016 sjunker med motsvarande belopp som erhållen utdelning per andel.

SKAGEN Krona

Avkastning per andel 0,3115 kronor.
Ny kurs efter utdelningen: 100,1212
Avkastningsandeler per andel 0,003111


SKAGEN Credit SEK

Avkastning per andel 2,0039 kronor.
Ny kurs efter utdelningen: 97,0323
Avkastningsandeler per andel 0,020652

Utdelning är skattepliktig ränta och beskattas med 30 procent av dig som fondandelsägare. Utdelningsbeloppet adderas till anskaffningsvärdet. Det är fondens skattepliktiga resultat som delas ut för att undvika dubbelbeskattning. SKAGEN Fonder drar ingen källskatt vid utdelning.

Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi gärna till. Ring 0200-11 22 60 (från utlandet +46 8 555 979 00) eller skriv till kundservice@skagenfonder.se.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.