Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

På många sätt visar investerarna politikerna vägen, inte minst när det gäller klimatförändringarna som enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar är den viktigaste hållbarhetsprioriteringen. På bilden vindturbiner i Rubio, Spanien. Foto: Anna Jiménez Calaf/Unsplash.

Integreringen av kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i investeringsbesluten har varit en av århundradets hittills största framgångsfaktorer. I takt med att det institutionella ägandet blivit allt större har även det kollektiva medvetandet utvecklats. Och för att attrahera såväl kunder som kapital är det nu viktigare än någonsin att göra affärer på ett etiskt och hållbart sätt.  

Tenderar att överavkasta

Fortfarande finns det de som tänker annorlunda, men majoriteten av investerarna är nu eniga om att starka ESG-principer är en konkurrensfördel, på samma gång som det bidrar till att öka levnadsstandarden och skydda vår planet. Logiskt sett bör företag som arbetar hållbart också vara effektivare och bättre på att bygga varumärkesvärde, vilket i sin tur ökar försäljningen, minskar kostnaderna och maximerar aktieägarvärdet. Och mycket riktigt visar undersökningar att företag som har högst ESG-betyg uppvisar väsentligt högre avkastning på kapitalet och lägre kursvolatilitet än andra.[1]

Detta resulterar i bättre aktiekursutveckling. Bland annat visar en färsk rapport från Morningstar hur integreringen av ESG-faktorer i ett urval av omkring tusen aktivt förvaltade globala aktieportföljer lett till en ökning av avkastningen med närmare 30 baspunkter, samtidigt som det minskat risken med cirka 15 baspunkter per år under perioden 2008–2017. [2]

Men vad som är mer överraskande än att hållbara placeringar tenderar att överavkasta – Benjamin Graham investerade ju framgångsrikt i undervärderade aktier med sunda långsiktiga affärsplaner redan för drygt åttio år sedan – är att det tagit så lång tid att få in den stora investerarmassan i dessa tankebanor. Det på senare tid växande utbudet av ESG-fokuserade strategier och produkter och de allt fler bevisen på deras fördelar, talar dock för ett mer beständigt skifte i investerarnas synsätt.

Politisk abdikering

På många sätt visar investerarna politikerna vägen, inte minst när det gäller klimatförändringarna som enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) är den viktigaste ESG-prioriteringen. Medan Donald Trump kontroversiellt dragit sig ur Parisavtalet – något som kritikerna likställer med att han abdikerat som politisk ledare – lägger investerare och kapitalägare allt större vikt vid hur de bäst ska kunna integrera klimatförändringslösningar i sina urvalsprocesser. 

Vi på SKAGEN menar att aktivt ägarskap och engagemang är nyckeln till att kunna påverka i positiv riktning och samtidigt maximera den riskjusterade avkastningen åt våra investerare. Givetvis undviker vi de största föroreningsbovarna och bolag som löper stor risk att bli ersättningsskyldiga på grund av miljöskador, men man ska vara medveten om att klimatförändringarna är en fråga för alla bolag, om än i varierande grad. Därför är klimatförändringsfrågan en central del i vår riskbedömning vid sidan av andra faktorer som riskerar att skada företagets rykte och värdering.

Följer upp bolagens arbete

När det gäller klimatförändringar kan riskfaktorerna ta sig olika uttryck. Risken för fysisk skada på grund av svåra väderförhållanden är till exempel större för jordbruks- och fastighetsbolag, men kan även påverka produktionsanläggningar och personal i andra branscher såväl som försäkringsbolag (se textruta). För det andra finns juridiska risker i form av utsläppsbegränsningar, ändrade skatteregler och rättstvistkostnader. Dessa kan påverka de flesta företag, men allra störst är risken för utvinningsverksamheter och storkonsumenter av fossila bränslen. Slutligen kan sociala risker uppstå, bland annat i form av konsumentbojkotter till följd av negativa externa omständigheter, som exempelvis inom palmoljeproduktion.

Företag som exponeras mot den här typen av risker är ofta billiga av en anledning: De är ohållbara och saknar katalysatorer för omvärdering. Aktier i sådana företag präglas av bristen på uppsida kombinerat med risken att äga en så kallad ”strandad tillgång” som kostar mer än den smakar och slutligen måste skrivas av.

De utmaningar som investerarna ställs inför försvåras dessutom ofta av regleringsmässig ovisshet och bristande upplysningar från företagen – för att inte nämna tiden och kostnaderna för att bedöma dessa komplicerade riskfaktorer. SKAGENs portföljförvaltare övervakar löpande sina investeringar genom att analysera företagsinformation, granska mediernas rapportering och föra en direktdialog med företagen och deras representanter.

Vi har också ett onlineverktyg särskilt avsett för att övervaka, analysera och följa upp företagens hållbarhetsarbete och resultat. På så vis kan portföljförvaltarna även bedöma i vilken mån ett bolag följer internationella bestämmelser och principer. På portföljnivå sker också kvartalsvis en systematisk screening, utvärdering och dokumentering av fonderna i ett ESG-perspektiv.

Miljömöjligheter

Engagemanget i klimatförändringsfrågor är som tur är också förenat med många investeringsmöjligheter. Ett exempel är koreanska Samsung SDI, som utgör 2,0 procent av SKAGEN Kon-Tiki. Samsung SDI är en av världens största tillverkare av laddningsbara batterier som används i elbilar tillverkade av BMW, Volkswagen och Chrysler. Vi räknar med att efterfrågan på företagets produkter kommer att öka i takt med att tekniken utvecklas som ett svar på konsumenternas och myndigheternas krav på mer miljövänliga bilar.

Ett annat innehav, CMS Energy (1,5 % av SKAGEN Global), visar hur företagsengagemang i miljöfrågor kan leda till att aktier omvärderas. När vi gick in i det amerikanska el- och naturgasföretaget höjde vi rösten för bättre kommunikation och mer detaljerad finansiell information om dess koncept ”Go green, go cheaper”.

Responsen var positiv från företaget, som bland annat svarade upp med att förbättra sitt kommunikationsmaterial och ta kontakt med en rad viktiga investerare. Sammantaget har dessa initiativ lett till att de nu rankas på fjortonde plats av 226 globala energibolag enligt analysfirman Sustainalytics. Dessutom uppvisar bolagets aktie en bättre långsiktig kursutveckling än konkurrenterna. 

Positiv investeringscirkel

Börsnoterade bolag väntas bli allt öppnare gentemot investerarna när det gäller att informera om klimatpolicyer och hur väl de lyckas med dessa, medan investerarna i sin tur får vara beredda att redogöra för hur de tar med miljöriskerna i sina investeringsprocesser. Som med andra ESG-faktorer innebär en tydlig koppling mellan klimatförändringar och finansiell avkastning att pensionsfonder och andra institutionella investerare har en förvaltarskyldighet att integrera klimatrisker i sina beslutsprocesser – även om de rent juridiskt kanske inte har någon skyldighet i det avseendet. Detta kommer sannolikt ha stor inverkan på investeringsstrategier, tillgångsallokering, förvaltarnas urval och ägarstyrningspolicyer framöver.

Även om politiker världen över gör gemensam sak av att prioritera kampen mot den globala uppvärmningen kommer kapitalägare och deras förvaltare spela en fortsatt avgörande roll för att få företagen att ta sitt miljöansvar och påverka utvecklingen i rätt riktning. Som alltid innebär förändringar möjligheter för aktiva investerare, och framför allt för värdefokuserade investerare som kommer att kunna identifiera de relativa vinnarna när ESG-standarderna konvergerar. De bolag och aktieägare som lyckas bana väg för hållbara förbättringar kommer att bli rikligt belönade på sikt, både miljömässigt och ekonomiskt.

 

Not: Alla siffror gäller per den 30 april 2018 om inget annat anges.


[1] Källa: Nordea Markets, FactSet, MSCI, september 2017
[2] How Can Active Managers Put ESG To Work, 10 May 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up