Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Denna policy ger en översikt över hur SKAGEN genomför en affär på värdepappersfondernas vägnar och i deras bästa intresse. SKAGEN är en aktiv förvaltare och ser alltid till att varje transaktion genomförs på bästa möjliga sätt. Ramverket för utvärderingarna finns i Kapitel 2 VIII i norska värdepappersfondsföreskriften.

Riktlinjer

När SKAGEN genomför en affär kommer man att vidta alla åtgärder som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat för andelsägarna.

Definitioner

Bästa utförande

Bästa möjliga resultat med hänsyn taget till pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för genomförande och uppgörelse, storlek, art samt andra faktorer som är relevanta för affären.

Handelsplats

Handelsplats innebär en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF), en systematisk intern aktör eller en Market Maker eller annan marknadsaktör som tillhandahåller likviditet eller enhet som har en liknande funktion i ett tredje land för de funktioner som utförs av någon av ovan nämnda enheter.

Bästa utförande

Kravet för att uppnå bästa resultat består av två delar: 1) hur affären genomförs, och 2) när affären bör genomföras. Först fattas ett beslut om huruvida affären ska genomföras i ett elektroniskt handelssystem eller om det ska ske via en fysisk mäklare. När man har valt orderform, väljs mäklare, handelssystem, handelsplattform etc. som ska användas för att se till värdepappersfonden får bästa möjliga resultat vid affären.

Bedömning av bästa resultat via investeringsbeslut

Portföljförvaltarna är ansvariga för den dagliga förvaltningen av fonderna. När portföljförvaltarna genomför en transaktion på fondernas vägnar, ska de försöka uppnå bästa möjliga resultat vid affären. När de gör detta kommer de att ta hänsyn till pris, kostnader, snabbhet, sannolikhet för genomförande och uppgörelse, storlek och art samt andra faktorer som är relevanta för affären.

Vid beslut om vilka av dessa faktorer som ska läggas mest vikt vid, ska portföljförvaltarna ta hänsyn till målen för fonden, investeringsstrategi, riskprofil, ordertyp och egenskaperna hos de finansiella instrumenten och handelsplatsen som används.

Utvärderingen kommer att vara sammansatt och situationsberoende. Generellt sett kommer SKAGEN att lägga mest vikt vid:

 • Pris
 • Kostnader
 • Egenskaperna för handelsplatsen
 • Egenskaperna för det enskilda finansiella instrumentet
 • Möjligheten att få affären genomförd inom rimlig tid

Pris

Alla SKAGENs fonder har som mål att ge kunderna bästa möjliga riskjusterade avkastning. Priset som man köper eller säljer värdepapper för är därför ytterst viktigt. SKAGEN kommer i enlighet med sin investeringsfilosofi lägga stor vikt vid det pris som kan uppnås på det finansiella instrument som ska köpas eller säljas vid utvärderingen av bästa resultat.

Kostnader

Utöver det pris som kan uppnås vid köp/försäljning av själva värdepappret kommer transaktionskostnaderna ha betydelse för fondens avkastning. Vid utvärdering av bästa resultat kommer därför kostnader i samband med transaktionen normalt sett också väga tungt

Egenskaper för marknadsplatsen

SKAGEN fonder har breda mandat och de flesta fonder har också ett globalt mandat, vilket innebär att de investerar på värdepappersmarknader över hela världen. Vissa marknader kan ha en dåligt utvecklad infrastruktur där det kan vara svårt att göra affärer eller få säkerhet för genomförandet av transaktionen. Vid en jämförelse av kostnadsnivån är det relevant att utvärdera de specifika marknadsförhållandena och villkoren för det enskilda värdepappret. En nominellt högre kostnad kan likväl ge bästa resultat för värdepappret om det till exempel ger tillgång till kunskap, kontakter och placeringskraft för att genomföra affären.

Egenskaper för det enskilda finansiella instrumentet

Fonderna kan även investera i mindre likvida värdepapper, både på utvecklade och mindre utvecklade marknader. I dessa fall finns det inte en lätt tillgänglig marknad av köpare och säljare och förvaltaren kan därför tvingas välja en dyrare transaktionsform för att säkerställa bästa möjliga resultat för fonden.

Möjligheten att få affären genomförd inom rimlig tid

Oberoende av det finansiella instrumentets egenskaper, kan en förvaltare få problem vid köp eller försäljning av större poster. I dessa situationer kan det vara i andelsägarnas intresse att godta högre kostnader eller sämre kurs för att affären ska kunna genomföras.

Kontroll och utvärdering av det bästa resultatet vid investeringsbeslut

I enlighet med outsourcingavtalet mellan SKAGEN och Storebrand Asset Management genomför sistnämnda månatliga stickprovskontroller och bedömer om portföljförvaltaren har tagit hänsyn till de bästa resultaten vid transaktioner för fondens räkning.

Om kontrollerna visar att riktlinjerna inte följts, kommer SKAGENs Compliance i samråd med investeringsdirektören överväga ytterligare åtgärder.

Utvärdering av bästa resultat vid orderplacering hos tredje part

När SKAGEN har beslutat att göra en investering på en värdepappersfonds vägnar, måste ordern utföras. Detta sker genom att använda en vanlig mäklare eller genom att använda elektroniska handelsplattformar. SKAGEN ska se till fondens bästa intresse när man väljer mäklare och alltid försöka uppnå bästa möjliga resultat för fonderna.

Val av mäklare

SKAGEN förvaltar fonder med globala investeringsmandat och investerar på fungerande marknader över hela världen. Fonderna har olika investeringsmandat och därmed olika behov av mäklarförbindelser, både när det gäller globala och nationella mäklare. För att säkerställa att transaktionerna sker på rätt sätt och ger bästa resultat, ska SKAGEN vara noggranna vid valet av mäklare. Portföljförvaltarna får därför endast använda mäklare som är godkända av investeringsdirektören.

SKAGEN ska ta hänsyn till nedanstående vid val av mäklare:

 • Effektivt genomförande av transaktioner
 • Kreditbetyg
 • Betalniingsförmåga och -vilja
 • Skötsamt och etiskt uppförande
 • Villkoren i avtalet med mäklaren
 • Pris

När en affär ska genomföras ska portföljförvaltaren välja en mäklare från den godkända listan. Portföljförvaltaren ska vid varje affär sträva efter att ta hänsyn till fondens och därmed andelsägarnas intressen på bästa möjliga sätt. Utöver ovanstående kriterier måste portföljförvaltaren ta hänsyn till sannolikheten för ett effektivt genomförande samt orderns storlek och art.

Det ska iakttas extra försiktighet vid val av mäklare på marknader där depåmottagaren anser att det föreligger förhöjd genomförande- och motpartsrisk.

Kontroll av kvaliteten på orderutförandet hos valda mäklare

Det genomförs löpande kontroller av befintliga mäklare. I enlighet med outsourcingavtalet mellan SKAGEN och Storebrand Asset Management övervakar sistnämnda dagligen mäklarna. Utöver detta så utvärderas de mest använda mäklarna en gång i kvartalet. Portföljförvaltarna går igenom mäklarrapporterna regelbundet vid möten med Skagens avdelning för regelefterlevnad (Compliance). Vid extraordinära marknadssituationer kan investeringsdirektören besluta om ytterligare övervakning.

Om portföljförvaltaren anser att en mäklare inte uppfyller förväntningarna om bästa resultat, kan han eller hon begära att mäklaren ska tas bort från mäklarlistan.

Riktlinjerna är antagna av styrelsen. Senast uppdaterat i augusti 2022.

Intressekonflikter

FATCA

Klagomål

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up