Till innehåll på sidan

Utdelning till andelsägare i räntefonderna per den 19 december 2017 ges i form av fler andelar. NAV-kursen den 20 december 2017 sjunker med motsvarande belopp som erhållen utdelning per andel.

Penningmarknadsfonden SKAGEN Krona

Avkastning per andel 0,0580 kronor.
Ny kurs efter utdelningen: 100,0846
Avkastningsandeler per andel 0,000580

Företagsobligationsfonden SKAGEN Credit SEK

Avkastning per andel 8,2349 kronor.
Ny kurs efter utdelningen: 89,8288
Avkastningsandeler per andel 0,091673

Utdelning är skattepliktig ränta och beskattas med 30 procent av dig som fondandelsägare. Utdelningsbeloppet adderas till anskaffningsvärdet. Det är fondens skattepliktiga resultat som delas ut för att undvika dubbelbeskattning. SKAGEN Fonder drar ingen källskatt vid utdelning.

Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi gärna till. Ring 0200-11 22 60 (från utlandet +46 8 555 979 00) eller skriv till kundservice@skagenfonder.se.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.