Till innehåll på sidan

SKAGEN AS (SKAGEN) är förvaltare av aktiefonden SKAGEN m2. Fonden har ett globalt mandat och investerar huvudsakligen i aktier emitterade av bolag med verksamhet med anknytning till
fastigheter.

Andelsägarna i SKAGEN m2 kallas härmed till andelsägarmöte för att behandla förslag till ändring av jämförelseindex för fonden enligt fondbestämmelsernas § 7.

Den föreslagna ändringen behandlades och godkändes enhälligt av styrelsen i SKAGEN den 3 februari 2017.

Andelsägarmötet hålls i SKAGENs lokaler på adressen Skagen 3, Torgterrassen 5 tr., Stavanger, Norge den 24 april kl. 17:00.

Man kan förhandsrösta genom att skicka sin röstsedel via e-post eller vanlig post. Röstsedeln skall vara SKAGEN tillhanda senast den fredag den 21 april 2017.

1. Bakgrund och skäl för ändring av jämförelseindex för SKAGEN m2

SKAGEN m2 har investerat en del av sin portfölj i så kallade Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs är en form av juridisk person för fastigheter med särskilda skatteregler, som finns i flera länder. I Norge är en värdepappersfond ett skattesubjekt och enligt norska skatteregler skall flera av investeringarna i REITs behandlas som skattepliktiga investeringar i fonden. Detta medför att andelsägarna i SKAGEN m2 dubbelbeskattas för dessa typer av investeringar. Mot bakgrund av detta rekommenderar SKAGEN att SKAGEN m2 nomalt inte skall vara investerad i REITs.

Det finns inget behov av att ändra investeringsstrategin eller mandatet för SKAGEN m2 trots att REITs inte längre skall vara ett fokusområde för fonden. Men då det nuvarande referensindexet för SKAGEN m2 innehåller en betydande andel REITs är det nödvändigt att byta till ett referensindex utan REITs. SKAGEN m2 har idag MSCI ACWI Real Estate IMI som referensindex. Det förslagna nya indexet är MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Båda indexen levereras av det internationellt ansedda Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Det föreslagna indexet är mer renodlat riktat mot fastighetsförvaltning och – förädling och kommer motsvara det investeringsuniversum som SKAGEN rekommenderar. SKAGEN anser att utrymmet för investeringsmöjligheter fortsatt är stort och att ändringen till nytt referensindex inte kommer innebära några negativa begränsningar för fonden.

SKAGEN menar att den föreslagna ändringen av fondbestämmelserna är i andelsägarnas intresse. Ändringen möjliggör en mindre komplex och effektivare förvaltning av fonden och den tar bort en skattemässig osäkerhetsfaktor och nackdel för många andelsägare. Den föreslagna ändringen av fondbestämmelserna förväntas inte innebära någon ökad risk för fonden då det finns goda möjligheter att sprida riskerna på den globala marknaden för fastighetsförvaltning och – förädling. Det förväntas att skattekostnaden i fonden blir reducerad som en följd av ändringen av fondbestämmelserna och allt annat lika kan ändringen antas få positiv effekt på avkastningen för andelsägarna.

2. Förslag till ändring i fondbestämmelserna för SKAGEN m2

Ändring av jämförelseindex medför ett behov av att ändra fondbestämmelsernas § 7 Andelsklasser. Följande förslag till ändring av fondbestämmelserna föreslås:

Alla hänvisningar till referensindexet MSCI ACWI Real Estate IMI i fondbestämmelsernas § 7 ersätts med referensindexet MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS.

En översikt över nuvarande ordalydelse i § 7 och de föreslagna ändringarna i bestämmelsen är beskrivs i Bilaga 1. Ett fullständigt förslag till reviderade fondbestämmelser är tillgängliga på SKAGENs webbplats. Kontakta Kundservice om du önskar motta ett exemplar av de reviderade fondbestämmelserna kostnadsfritt per post.

För att genomföra förslaget till ändring av fondbestämmelserna krävs att minst 75 procent av de fondandelar som är representerade på andelsägarmötet, genom fysiskt deltagande eller genom förhandsröstning röstat för ändringen. Om ett förslag får stöd på andelsägarmötet ska Finanstilsynet kontrollera att lagens krav på fondbestämmelsernas innehåll och förfarandena för ändringar i fondbestämmelser är uppfyllda. Tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande beror på hur lång tid det tar för Finanstilsynet att behandla ärendet och kommer att kungöras här på SKAGENs webbplats.

Under perioden mellan kungörelse och ikraftträdandet finns det enligt lag krav på att inlösen av andelar ska vara avgiftsfritt. Ingen av SKAGENs fonder har avgift för inlösen och uppfyller därmed lagens krav på avgiftsfri inlösen.

3. Andelsägarmöte och omröstning

Beslut om ändringar i fondbestämmelserna ska behandlas av fondens andelsägare på ett andelsägarmöte. Andelsägare är välkomna på andelsägarmöte den 24 april i SKAGENs lokaler på adress Skagen 3, Torgterrassen 5tr., Stavanger, Norge.

Andelsägarmötet kommer ha följande agenda:

1) Val av mötesledare och två andelsägare som ska underteckna protokollet.
2) Ansvarig för avdelningen Affärsstöd och Compliance, Ørnulf Staalesen, redogör för skälen för ändringarna i fondbestämmelserna.
3) Insända frågor från andelsägarna.
4) Omröstning om förslag till ändring av fondbestämmelserna.

På andelsägarmötet ger varje andel en röst. Innehav per den 21 april 2017 kommer att ligga till grund för antalet röster.

Andelsägarna kan avge röst personligen eller via ombud. Fullmaktsformulär kan laddas ner här eller genom att kontakta Kundservice. Kom ihåg att ta med legitimation och eventuellt registreringsbevis.

Förhandsrösta

Du kan förhandsrösta genom att sända in röstsedel per e-post till legal@skagenfondene.no eller per post till SKAGEN Fonder, Att: Compliance, Box 11, 101 20 Stockholm.  Förhandsröst skall vara SKAGEN tillhanda senast 21 april 2017.

Har du frågor?

Om du har frågor om ändringarna i fondbestämmelserna eller andelsägarmötet är du välkommen att kontakta SKAGEN på legal@skagenfondene.no eller på telefonnummer 0200-11 22 60.

Andelsägare har rätt att ställa frågor om ändringarna i stadgarna på andelsägarmötet. Frågor måste inlämnas skriftligen till SKAGENs styrelse (legal@skagenfondene.no) senast en vecka före mötet. Med undantag för ändringarna i fondbestämmelserna får andelsägarmötet inte fatta beslut som är bindande för fonden eller förvaltningsbolaget.

Styrelsen i SKAGEN AS
Henrik Lisæth,
Styrelsens ordförande

Röstsedel (pdf)

Fullmakt (pdf)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.