Till innehåll på sidan

Vad är FATCA?

 • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning som ska säkra regelefterlevnad och förhindra skatteflykt med hjälp av finansiella institutioner i utlandet.
 • FATCA är ett nytt globalt regelverk för information, rapportering och innehållande av skatt. Syftet är att få fram information om amerikanska medborgare och personer med skattemässig hemvist i USA samt amerikanska bolag och organisationer.

Följer Norge FATCA-lagstiftningen?

 • Norge ingick ett mellanstatligt avtal (Intergovernmental Agreement, IGA) med den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS) 2013.
 • Det är ett modell 1-avtal mellan de norska skattemyndigheterna och IRS för utbyte av information om "US persons" som har konton i finansinstitut i Norge (avtalet är ömsesidigt).
 • Mer om Norge och FATCA hos IGA

Vem berörs av FATCA?

 • Alla utländska finansinstitut (Foreign Financial Institutions, FFI) som gör en utbetalning av inkomst från en amerikansk källa, t.ex. via investeringar i amerikanska företag eller aktier, kommer sannolikt att omfattas av FATCA.
 • Som kapitalförvaltare baserad i Norge är SKAGEN därför ett FFI som ska följa FATCA.

Står FATCA i konflikt med nationell lagstiftning?

 • De rapporteringskrav som FATCA ställer kan strida mot lagar om skydd av personuppgifter, tystnadsplikt och banksekretess i de olika länderna.
 • USA:s och Norges regeringar har dock ingått ett mellanstatligt avtal (IGA) enligt vilket norska finansinstitut, som SKAGEN, ska rapportera direkt till de norska skattemyndigheterna.
 • Genom att införliva IGA i den nationella lagstiftningen undanröjs problemet med brott mot nationella lagar, eftersom FATCA-rapporteringen sker enligt norsk lag.

Har den norska regeringen införlivat IGA i norsk lagstiftning?

Vilken FATCA-status har SKAGEN?

 • SKAGEN följer FATCA-lagstiftningen fullt ut.
 • SKAGEN AS, förvaltningsbolaget, är en uppdragstagande enhet (Sponsoring Entity) enligt FATCA.
 • SKAGEN är registrerat hos den amerikanska skattemyndigheten via IRS FATCA-portal.
 • SKAGEN är en Reporting Model 1 FFI (rapporterande utländsk finansiell institution i förhållande till ett mellanstatligt avtal av modell 1).

Vad är syftet med SKAGENs registrering hos IRS?

 • SKAGEN är registrerat hos IRS för att erhålla ett identifieringsnummer som internationell förmedlare (Global Intermediary Identification Number, GIIN).
 • Genom registreringen godkänner SKAGEN vissa krav på administration, dokumentation, rapportering och innehållande av skatt i syfte att undvika en källskatt om 30 procent på inkomster från en amerikansk källa.
 • Genom registreringen visar SKAGEN att FATCA-lagstiftningen följs. Tim Warrington ansvarar för registreringsfrågor.

Har SKAGEN ett GIIN-nummer?

 • SKAGEN registrerades elektroniskt hos den amerikanska skattemyndigheten IRS via FATCA-portalen innan tidsfristen löpte ut den 5 maj 2014.
 • SKAGEN fick en bekräftelse på godkänd registrering och erhöll ett identifieringsnummer som internationell förmedlare (GIIN).
 • GIIN-numret för SKAGEN AS är: ZFN02A.00000.SP.578 och kan också hittas här.
 • GIIN-numret visar att SKAGEN är registrerat hos IRS för FATCA-ändamål och följer FATCA-lagstiftningen.

GIIN-numret gör det möjligt att:

 • visa källskattehandläggare att ett finansinstitut följer FATCA-lagstiftningen
 • enkelt identifiera ett finansinstituts FATCA-typ, kategori och land
 • koppla ihop en enhet med andra närstående företag/filialer i samma koncernbolag
 • enkelt identifiera en enhet på IRS lista över utländska finansinstitut (FFI).

Har SKAGENs fonder GIIN-nummer?

 • SKAGEN AS klassificeras som uppdragstagande enhet (Sponsoring Entity) och fick ett GIIN-nummer efter registreringen hos den amerikanska skattemyndigheten IRS.
 • SKAGENs fonder är uppdragsgivande enheter (Sponsored Entities) och fondernas GIIN-nummer är:
  SKAGEN Global: ZFN02A.00001.SF.578
  SKAGEN Kon-Tiki: ZFN02A.00004.SF.578
  SKAGEN Vekst: ZFN02A.00005.SF.578
  SKAGEN Focus: ZFN02A.00017.SF.578
  SKAGEN m2: ZFN02A.00012.SF.578
  SKAGEN Tellus: ZFN02A.00007.SF.578
  SKAGEN Credit SEK: ZFN02A.00015.SF.578 
  SKAGEN Avkastning: ZFN02A.00006.SF.578
  SKAGEN Krona: ZFN02A.00010.SF.578 

Har SKAGENs filialer GIIN-nummer?

 • Filialerna behöver inte ha ett eget GIIN-nummer.

Hur implementerar SKAGEN FATCA?

 • SKAGEN följer FATCA fullt ut och vidtar alla nödvändiga åtgärder inom den tidsram som IRS satt upp.
 • SKAGEN har ändrat kundintagsprocessen från den 1 juli enligt bestämmelserna i FATCA.
 • SKAGEN måste identifiera alla befintliga, såväl privata som professionella, kunder som omfattas av FATCA.
 • SKAGEN måste rapportera all insamlad information om så kallade US persons som omfattas av FATCA till de norska skattemyndigheterna.

Vad är SKAGENs policy för kunder som omfattas av FATCA och/eller amerikanska kunder?

 • SKAGENs fonder är inte registrerade hos den amerikanska finansinspektionen (SEC) och därför kan SKAGEN inte ta emot amerikanska kunder som andelsägare i fonderna.
 • SKAGEN anger detta i sina prospektet under Andra förhållanden.
 • Genom att ta emot FATCA-kunder (amerikanska medborgare, personer som är bosatta eller skattepliktiga i USA) skulle SKAGEN bryta mot amerikansk lagstiftning som kräver registrering av utländska fondförvaltare och deras fonder i USA.

Vem på SKAGEN kan jag kontakta om jag har frågor?

 • SKAGEN har ett FATCA-projekt och ett särskilt team som ser till att bestämmelserna efterlevs. Skicka dina frågor till: fatca@skagenfunds.com.

Var kan jag hitta mer information om FATCA?

Amerikanska IRS webbplats
Norska skattemyndighetens (Skatteetaten) webbplats

 

Se också:

Common Reporting Standard (på eng.)

Bästa utförande

Intressekonflikter

Klagomål

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.