Till innehåll på sidan

Riktlinjer

Din integritet är viktig för SKAGEN. För att skydda den har vi upprättat dessa riktlinjer som beskriver våra rutiner och de val du kan göra när dina personuppgifter samlas in och används.

Definitioner

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan relateras till en person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Cookies är små textfiler som de webbsidor du besöker placerar på din enhet. De används för att se till att webbsidor fungerar (eller fungerar bättre) och för att ge information till den som äger webbsidorna.

Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

SKAGEN AS är personuppgiftsansvarig, det vill säga legalt ansvarig för hur SKAGEN hanterar dina personuppgifter. SKAGENs COO är ansvarig för den dagliga hanteringen av behandling av personuppgifter.

Syftet med behandling av personuppgifter

Det främsta syftet med att SKAGEN behandlar personuppgifter är att fullfölja avtal och ge kunderna bästa möjliga service, uppföljning och information. Dessutom krävs personuppgifter för att uppfylla lagar och avtal med myndigheter, värdepappersinstitut och andra företag (datahanterare) som hanterar personuppgifter i samarbete med eller på uppdrag av SKAGEN. Personuppgifter ligger till grund för SKAGENs marknads- och kundanalys, affärs- och processutveckling och för statistikändamål.

Vilka personuppgifter behandlar SKAGEN?

SKAGEN registrerar personuppgifter som företaget har legalt och skäligen behöver, till exempel

  • kundnamn, personnummer, kontaktuppgifter och information om banknummer.
  • kundkorrespondens inklusive telefonsamtal för dokumentations- och kvalitetskontrollssyften. Inspelningar katalogiseras och lagras på ett säkert medium med begränsad åtkomst och raderas efter tre år.
  • Information om målsmän, förmånstagare och andra personer med rättigheter att disponera konton, eller personer som legitimerat andra kunder.
  • Andra personuppgifter som SKAGEN ombeds behandla, till exempel önskemål om att skicka information till potentiella kunder.

Hur behandlas personuppgifter?

SKAGEN behandlar personuppgifter genom att samla in, lagra och strukturera information.

SKAGEN har skapat ett adressregister där kunden kan välja att säga nej till viss typ av information. Det finns dock information som kunden inte kan säga nej till eftersom SKAGEN är skyldig enligt lag att ge viss information.

Utlämning av personuppgifter – användande hos samarbetspartner

Om lagstiftningen tillåter det och SKAGENs sekretessförpliktelser inte utgör något hinder, kan personuppgifter lämnas ut till externa partner som kan använda informationen för de syften som gäller för hanteringen. Externa partner kan vara finansiella institutioner, värdepappersregister, adress- och distributionsföretag och SKAGENS underleverantörer.

Externa partner får inte använda personuppgifterna för egna syften och inte överföra personuppgifterna till andra.

Marknadsföring

Personuppgifter kan användas för att marknadsföra SKAGENs produkter och tjänster under förutsättning att kunden inte valt att avstå från denna typ av kommunikation.

Tillgång – Korrigering – Radering

En kund kan begära att få information om hur SKAGEN hanterar kundens personuppgifter genom att skicka ett skriftligt undertecknat meddelande till SKAGEN. Kunden kan begära en utskrift av vilken information som registrerats, hur informationen hanteras och vilka säkerhetsrutiner som finns vid hanteringen, under förutsättning att utlämnande av denna information inte påverkar säkerheten. Kunden kan också begära att otillräcklig/felaktig personlig data korrigeras och att information som ej är nödvändig raderas.

Personuppgifter raderas när de inte längre behövs för att uppfylla syftet med hanteringen eller som en följd av ny lagstiftning.

Kundens medgivande till att SKAGEN får hantera personuppgifter är frivillig och kan återkallas när som helst. Om en kund återkallar sitt medgivande och kräver att information ska raderas, kan det innebära att SKAGEN inte längre kan uppfylla sina förpliktelser gentemot kunden, vilket kan leda till att kundrelationen avslutas.

Ombudsman ansvarig för personlig data

SKAGEN har utsett en ombudsman som är ansvarig för personuppgifter och som säkerställer att informationen hanteras i enlighet med gällande lagar. Ombudsmannen kan kontaktas på:

Personuppgiftsombud@skagenfonder.se.

Mer information om personuppgifter och dataskydd finns hos Datainspektionen.

Cookies

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.