Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Dessa riktlinjer baseras på Storebrandgruppens riktlinjer för hantering av intressekonflikter och de norska värdepappersfondsföreskrifterna (§ 2-20 - 2-23).

POLICY

SKAGEN skall bedriva sin verksamhet i enlighet med principen att man måste identifiera och hantera intressekonflikter på ett korrekt sätt.

DEFINITIONER

Intressekonflikter

Intressekonflikter är konflikter som uppstår på grund av olika intressen eller prioriteringar. Intressekonflikter kan uppstå mellan de egna värdepappersfonderna, externa värdepappersfonder, andelsägarna, portföljförvaltare i Storebrandgruppen, styrelseledamöter och anställda.

Fonder

Värdepappersfonder och alternativa fonder som förvaltas av SKAGEN.

INTRESSEKONFLIKTER

Identifiering och åtgärder för hantering av intressekonflikter

Nedan följer en beskrivning av konkreta potentiella intressekonflikter som kan uppstå i samband med SKAGENs verksamhet och SKAGENs rutiner och åtgärder för att hantera dessa.


Potentiella Intressekonflikter i samband med förvaltningen av fonderna

SKAGEN förvaltar kunders medel och en förutsättning för bolagets existens är att man kan leverera bästa riskjusterade avkastning till kunderna samtidigt som man levererar bästa service och kommunikation. SKAGEN är en långsiktig förvaltare och prioriterar inga kortsiktiga vinster framför en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Det finns dock en potentiell intressekonflikt i verksamhetens natur, där personer som är knutna till förvaltningsbolaget eller Storebrandgruppen kan prioritera bolagets vinst framför fondernas och andelsägarnas intressen. För att undvika att sådana intressekonflikter uppstår, är det viktigt att säkerställa oberoendet i en rad olika funktioner. SKAGEN har vidtagit generella åtgärder för att uppnå detta:

  • Rutiner för att fastsälla fondkursen (NAV), där särskilda medarbetare som är oberoende av portföljförvaltarna, fastställer fondkurserna. Prissättningen kontrolleras också av bolagets funktion för regelefterlevnad (Compliance).
  • Varje fond ska ha ett förvaringsinstitut med tillstånd att agera som förvaltare. Förvaringsinstitutets uppdrag omfattar att skydda fondens tillgångar eller kontoföra dessa i ett värdepappersregister. Förvaringsinstitutet ska även utföra flera kontroller. Dessa beror bland annat på huruvida åtgärder som har vidtagits i fonden har utförts i enlighet med de lagar och regler som gäller och huruvida andelsvärdet har beräknats i enlighet med gällande lagar, regler och fondvillkor.
  • Rutiner för att förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation vid förvaltningen av fonder
  • Etiska riktlinjer som ska förhindra att SKAGENs anställda åtnjuter fördelar på bekostnad av SKAGENs verksamhet

 

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGEN AS och SKAGENs fonder

SKAGEN AS handlar normalt sett inte i finansiella instrument, men kan undantagsvis göra enskilda strategiska investeringar i vissa bolag. Innan SKAGEN AS genomför sådana investeringar ska den verkställande direktören se till att investeringarna inte är i konflikt med SKAGENs förpliktelser som anges i den norska värdepappersfondlagen eller på annat sätt strider mot de av SKAGEN förvaltade fonders intressen.

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGEN AS och fonder förvaltade av SKAGEN AS

Ägaren av SKAGEN AS intresse kan i enskilda fall avvika från fondernas. Ägaren kan påverka SKAGENs verksamhet genom sin representation i styrelsen. Denna intressekonflikt hanteras genom att andelsägarna representeras av minst 1/3 av styrelseledamöterna. Styrelseledamöter som förvaltas av andelsägarna ska tillvarata andelsägarnas intressen.

 

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGENs anställda och SKAGENs fonder

SKAGENs anställda kan köpa finansiella instrument för egen räkning. Detta kan komma att strida mot fondernas intressen, till exempel om en fond och en anställd försöker köpa samma värdepapper eller om den anställde försöker utnyttja sin kännedom om att fonden ska sälja ett värdepapper genom att köpa det till underpris. För att förhindra att anställda handlar med värdepapper på ett sätt som strider mot fondernas intressen, eller utnyttjar den information som de får till egen fördel eller utnyttjar sin position för att uppnå särskilda fördelar, har SKAGEN utarbetat interna regler för de anställda när de handlar för egen räkning. Reglerna omfattar bland annat förhandsgodkännande vid köp och försäljning i finansiella instrument, förbud mot handel med fonderna, bindningstider och begränsningar när det gäller vilka mellanhänder som kan användas.

SKAGENs anställda kan då och då erbjudas gåvor eller andra förmåner av SKAGENs andelsägare, leverantörer eller andra som erbjuder tjänster till SKAGEN eller SKAGENs fonder. För att undvika att det uppstår en intressekonflikt mellan den anställdas intressen och SKAGENs fonder, har bolaget tagit fram interna regler för de anställdas möjlighet att ta emot gåvor och/eller andra förmåner.

Potentiella intressekonflikter mellan SKAGENs fonder

För att undvika att det uppstår intressekonflikter mellan de enskilda fonderna som förvaltas av SKAGEN, har bolaget tagit fram omfattande rutiner för förvaltningen av värdepapper.

Rutinerna innebär bland annat:

  • Registrering och loggning av inlagda order och utförda transaktioner.
  • Om flera fonder tänker köpa eller sälja samma värdepapper, ska affärerna läggas in samtidigt hos mäklaren. Om finansiella instrument köps för flera portföljer och ordern inte genomförs fullt ut, ska ordern fördelas pro rata på varje fond.
  • SKAGEN kan endast i undantagsfall göra affärer mellan fonderna

Potentiella konflikter vid distribution av SKAGENs fonder, fonder som förvaltas av Storebrandgruppen eller andra externa fonder

För att undvika intressekonflikter som kan uppstå vid distribution  av fonder som förvaltas av SKAGEN, fonder som förvaltas av Storebrandgruppen eller andra externa fonder, har detaljerade rutiner för investeringsrådgivning och digitala lösningar utarbetats:

Dessa innefattar bland annat:

  • Riktlinjer för hur och när SKAGEN-fonder, Storebrand-fonder eller andra externa fonder erbjuds till kunder
  • Information om potentiella intressekonflikter, till exempel att vara både leverantör och distributör
  • Information om hur SKAGENs incitamentsstruktur inte enbart är baserad på försäljningsvolymer och lönsamhet

Information till bolagets ledning och andelsägarna

Om det trots ovanstående rutiner och åtgärder uppstår en situation där det finns risk för att värdepappersfondernas eller andelsägarnas intressen inte tillvaratas, ska den verkställande direktören informeras om detta så att denne kan fatta de beslut som krävs för att SKAGEN ska agera i enlighet med fondernas och andelsägarnas intressen.

I dessa fall måste andelsägarna informeras om besluten och motiveringarna via en varaktig informationskanal.

Alla personer som har en anknytning till SKAGEN omfattas av dessa riktlinjer.

 

Bästa utförande

FATCA

Klagomål

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up