Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

MiFID II reglerar, i synnerhet värdepappersbolag och deras verksamhet och tjänster. SKAGEN AS (SKAGEN) är ett fondbolag och påverkas därför inte i lika hög grad av de nya reglerna.

Delar av lagstiftning påverkar oss dock eftersom vi tillhandahåller investeringstjänster som exempelvis investeringsrådgivning. I den här artikeln får du information om vad detta innebär för SKAGEN och din kundrelation med oss.

Information om kostnader och avgifter

De nya reglerna ökar kraven på transparens i hela kundprocessen, bland annat genom att kostnader och avgifter tydligt ska framgå. Mer information om SKAGENs kostnader och avgifter:

  • SKAGEN tar inte ut några avgifter i samband med investeringsrådgivning.
  • Förvaltningskostnader (fasta/rörliga) i värdepappersfonder som förvaltas av SKAGEN finns tillgängliga på vår hemsida. Kunderna betalar genom att betala fasta förvaltningskostnader som beräknas på daglig basis och debiteras kvartalsvis. Rörliga förvaltningsavgifter beräknas på daglig basis och debiteras årsvis.
  • SKAGEN har inga tecknings- eller inlösenavgifter för direkta transaktioner. Tredje part, såsom distributörer eller rådgivare, kan däremot debitera teckning- och/eller inlösenavgifter.
  • SKAGEN tillämpar swing pricing för att förhindra att befintliga andelsägare drabbas negativt på grund av teckning och inlösen som andra andelsägare i fonden gör. Detta kan ses som en indirekt kostnad för att täcka transaktionskostnaderna. Mer information om swing pricing finns i fondprospekten.
  • Extraordinära kostnader som är nödvändiga för att skydda kundernas intressen, kan belastas fonden enligt särskilda kriterier som beskrivs i norska Verdipapirfondloven § 4-6, andra stycket.

Information om kostnader skall sammanställas så att du som kund förstår den totala effekten på den avkastning du får. Informationen måste ges regelbundet och minst en gång per år under investeringens löptid.

Investeringsrådgivning

I samband med att SKAGEN ger investeringsråd, påverkas vi av vissa delar av MiFID II-reglerna. Det har gjorts mindre justeringar i våra processer för att säkerställa att reglerna följs. Det innebär t.ex. en lämplighetsrapport, belysa kostnader för reinvesteringar (transaktionskostnader, skatteeffekter etc.).

Det innebär också strängare krav för att säkerställa att informationen är korrekt samt att övriga informationskrav utvidgas. Alla fonder som förvaltas eller distribueras av SKAGEN blir UCITS-fonder om inget annat anges. Det här är produkter som anses vara icke-komplexa och som även är lämpliga för icke-professionella kunder.

Icke-oberoende investeringsrådgivning

De nya reglerna skiljer mellan oberoende och icke-oberoende rådgivare. SKAGEN erbjuder icke-oberoende investeringsrådgivning. Det innebär att vi ger råd om egna finansiella instrument och finansiella instrument som erbjuds av tredje part, t.ex. distributörer, som vi har ett samarbete med. I samband med investeringsrådgivning kan SKAGEN få ersättning från samarbetspartners.

SKAGEN ägs av Storebrand och fonder som förvaltas av andra Storebrandföretag kan ingå i SKAGENs fondutbud. När SKAGEN får ersättning från samarbetspartners, är vi skyldiga att öka kvaliteten på den investeringstjänst som erbjuds kunden och att följa gällande lagstiftning om ersättning från tredje part. Information om sådana ersättningar (distributionsersättning) kommer att finnas på vår webbplats.

SKAGEN erbjuder inte kontinuerlig övervakning av kundernas portföljer (placeringar) i samband med investeringsrådgivning. Som kund är du själv ansvarig för att följa upp dina egna investeringar och du kan inte anta att vi kontaktar dig om utvecklingen på marknaden leder till att riskexponeringen avviker från vad som är/var önskvärt. Om du är osäker kring din riskexponering är du välkommen att kontakta en av våra rådgivare så kommer han eller hon att hjälpa dig.

Kostnader för analys

Tidigare har värdepappersfondernas kostnader i samband med köp och försäljning av värdepapper belastat fonderna i sin helhet. Med de nya reglerna är mäklare tvungna att dela upp kostnaderna i transaktionskostnader respektive analyskostnader.

Det gör det möjligt för oss att separera de två kostnadstyperna från varandra och från och med den 1 januari 2018, kommer inte längre kostnader för analysen debiteras värdepappersfonderna, utan i sin helhet debiteras SKAGEN i sin helhet.

Produktgodkännande

De nya reglerna innebär nya regler för produktgodkännande. Syftet är att säkerställa att leverantörerna agerar i kundens bästa intresse under hela produktlivscykeln. SKAGEN har alltid haft bra processer för att säkerställa att kundens intressen tillvaratas i samband med planering, lansering och försäljning/distribution av våra produkter. I det nya regelverket finns riktlinjer och interna rutiner som uppdateras för att återspegla just detta. Våra produkter utvärderas regelbundet.

Mer om investerarskydd

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.