Till innehåll på sidan

SKAGEN har som mål att investera ansvarsfullt eftersom bolag som integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi på sikt tenderar att överträffa sina konkurrenter över tid. Genom att integrera överväganden om miljö- samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i vår investeringsprocess kan vi fatta mer välinformerade investeringsbeslut och ha bättre uppföljning och bevakning. Det ger oss också en mer heltäckande bild av risker och möjligheter i det individuella investeringstillfället.

ESG-faktorer signalerar ofta kvalitet i bolagsstyrningen, i synnerhet på lång sikt. När ett dåligt styrt företagsom utvecklas till ett välstyrt företag blir resultatet ofta bättre avkastning.

Riktlinjerna har tagits fram i enlighet med fondbranschens rekommendationer för bolagsstyrning, EFAMA:s (European Fund and Asset Management Association) Code of external governance, och är i linje med de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Dessa riktlinjer är godkända av SKAGENs styrelse.

Ställningstagande

SKAGEN anser att ansvarsfulla investeringar är avgörande för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för andelsägarna. Hållbarhet och sund bolagsstyrning ger företag konkurrensfördelar och stöttar värdeskapande, vilket i sin tur bidrar till att maximera avkastningen.

Mål

SKAGEN strävar efter att få fördjupad förståelse för relevanta ESG-frågor som gäller våra investeringar och identifiera dessa frågor innan de utvecklas till händelser som möjligen kan minska värdet på fondernas investeringar.

Målet är att införliva hållbarhetsaspekter i beslutsfattandet eftersom dessa frågor kan påverka investeringarnas långsiktiga värde.

Att integrera ESG är relevant för alla tillgångsslag, sektorer och marknader i vilka fonderna investerar.

Aktier och företagsobligationer

Bolagsstyrning påverkar ett bolags värde, både därför att det påverkar i vilken utsträckning ett bolag kan uppnå sina mål och därför att dålig bolagsstyrning kan underminera värdeskapande i bolaget. I SKAGENs investeringsprocess ingår bedömning av bolagsstyrning, både innan en investering görs och under vår tid som aktieägare.

När vi investerar i räntepapper är fonderna långivare till bolagen. Som långivare kan man ha vissa rättigheter i förhållande till positionen, till exempel rätten till återbetalning av lånet, rätten till säkerhet vid lån, rätt att ansöka om konkurs och rätt att motsäga sig visst agerande från bolagets sida. Rättigheterna kan bero på låneöverenskommelsen och/eller lagstiftning.

Syftet med att utöva långivarrättigheter är att bidra till att andelsägarna ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning. Långivarrättigheter utövas för att gynna den individuella fonden och andelsägarnas intressen.

Fond-i-fonder

När vi investerar i fonder från andra leverantörer, utvärderas dessa utifrån våra ESG-riktlinjer. Om fondleverantören inte lever upp till våra riktlinjer kommer vi att föra en aktiv dialog med dem. SKAGEN kommer också aktivt uppmuntra alla fondleverantörer att underteckna de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN kommer inte att investera i bolag som

 • medvetet och systematiskt bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter
 • medvetet skadar lokalbefolkningen eller den valda regeringsformen i sitt hemland eller i de länder de verkar i
 • tillverkar eller säljer massförstörelsevapen, landminor och klusterbomber som en del av sin verksamhet
 • har en betydande del av sin verksamhet inom tobak, pornografi eller spel. 

Dessutom kommer SKAGEN att undvika

 • bolag med stor aktivitet inom områden som kan orsaka betydande eller oförutsebara skadeståndskrav relaterade till hälsoskador och miljöförstörelse
 • bolag som kan bryta mot internationella regler genom systematisk korruption och mutor, och inte visar tecken på att förbättra sitt beteende
 • bolag med betydande del av verksamheten kopplad till tobak, pornografi, spel och lotterier
 • statsobligationer som emitteras av länder med inhemsk eller extern politisk oro, eller som inte agerar transparent och hållbart.

SKAGEN söker alltid att dra egna slutsatser baserat på objektiva, kontrollerbara fakta och inte på känslor, rykten eller intressegrupper. Vi anser att varje fall ska ses utifrån egna meriter och att avsikt och handling/agerande väger tyngre än historik.

SKAGENs främsta plikt är att tillvarata andelsägarnas intressen och fonderna kan därför välja att sälja en position snarare än att försöka påverka i specifika frågor. Sådana försäljningar ska göras på ett sätt som inte i onödan förstör värden för andelsägarna.

Integrering

SKAGEN väljer värdepapper aktivt och som en integrerad del av denna process bedömer portföljförvaltarna om en investering är i linje med ovanstående riktlinjer.

De bedömer också om ESG-faktorer är väsentliga för en investering på samma sätt som de annan analytisk information.

Faktorer som övervägs är

 • förståelse av riskers finansiella implikationer
 • värdering av riskpremien kopplad till frågan.

Även om ESG-frågor ytterst kan påverka ett investeringsbeslut, kan detaljerna i integreringen och vikten som läggs vid olika faktorer skilja mellan investeringar.

Exempel kan vara säkerhetssstandarder, aktieägarengagemang, miljöpåverkan, arbetsrättsliga frågor, bolagsstyning och att bolagsledningen har gemensamma intressen med och aktieägarna.

Bolagsstyrning

SKAGEN följer rekommendationerna i den norska Code of Practice for Corporate Governance (NUES) och EFAMA:s Code for External Governance (Principles for the exercise of ownership rights in investee companies).

Kontroll av bolagen

SKAGENs portföljförvaltare följer löpande fondernas investeringar. Som en del i detta kontrolleras miljö, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor genom att analysera bolagsinformation på nätet, via post eller media, och i direkt dialog med representanter för bolagen.

SKAGEN använder också ett webbaserat verktyg för att följa bolagens aktiviteter inom miljö- samhälls- och bolagsstyrningsområdet. Analysverktyget ger portföljförvaltarna möjligheten att analysera både ett bolags väsentliga samhälls- och miljöpåverkan och dess förmåga att hantera denna påverkan. Portföljförvaltarna kan bedöma hur väl bolagen följer internationella normer och principer, och utvärdera affärsstrategier, rapportering och resultat i förhållande till dessa normer och principer.

Utöver den ursprungliga bedömningen och notifieringar via e-post om större förändringar, synas och utvärderas portföljerna systematiskt, och dokumenteras varje kvartal.

SKAGEN använder sig inte av exkludering eller negativ screening eller uteslutning. Genom våra riktlinjer använder och arbetar SKAGEN med olika branschstandarder, organisationer, initiativ och kunder för att främja aktivt ägarskap och ansvarsfulla investeringar.

Engagemang

SKAGEN anser att det är viktigt att vara aktiva och ansvarsfulla ägare. SKAGEN kan engagera sig i hållbarhetsfrågor genom direkt kommunikation med ett bolag. Beslutet fattas utifrån hur viktiga vi bedömer att frågorna är för bolaget, risken för våra andelsägare, hur stort innehavet är, utrymme att åstadkomma förändring och möjlighet till samarbete. Dialog med bolagen kan föras genom att skriftligen eller muntligen uttrycka SKAGENs åsikt till bolagets ledning, rådgivare, styrelse eller liknande.

SKAGEN föredrar att engagera sig enskilt, men kan också yttra sig offentligt. SKAGEN föredrar att verka i förtroende, för att främja ärliga och öppna diskussioner med bolagen. SKAGEN anser att löpande dialog säkerställer bästa möjliga utveckling för en fonds investeringar och därigenom bästa möjliga riskjusterade avkastning för andelsägarna.

I dessa fall kommer SKAGEN överväga att engagera sig med bolagen:

 • Bolaget bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter
 • Bolagets strategi eller resultat avviker från det som tidigare meddelats.
 • Bolagsstyrningen är dålig.
 • Förslag om att byta ut styrelseledamöter, aktierelaterade frågor, utdelningspolicy eller kompensation för nyckelpersoner läggs fram.
 • Transaktioner mellan närstående parter utförs.
 • Vissa aspekter av bolagets verksamhet är inte längre i linje med SKAGENs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.
 • Delar av bolagsstyrningen står i motsatsförhållande till målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning.
 • Bolaget har potential att minska sitt koldioxidutsläpp och effektivisera sin verksamhet, till exempel för nyttovaror och industriföretag.

Om vårt engagemang inte leder till de förändringar vi förväntar oss kan SKAGEN överväga att till exempel

 • uttrycka våra åsikter offentligt
 • föreslå punkter att ta upp på bolagsstämman
 • föreslå att en extraordinär bolagsstämma hålls.

SKAGEN kan utöva sitt inflytande i partnerskap med andra investerare om detta anses ligga i andelsägarnas intresse. Vid arbete med andra investerare i syfte att påverka bolagen kommer SKAGEN att vara extra uppmärksam på risken för intressekonflikter och att hamna i insiderställning. Att bolagsstyrningen utövas för fondens bästa kommer att vara styrande i alla relationer.

SKAGEN är medlem av Norsif och Swesif, båda oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Norge och Sverige.

Nyttjande av rösträtt

Ramverket för nyttjande av rösträtt regleras av de norska fondföreskrifterna § 2-24 samt av norska fondbolagsföreningens rekommendationer.

Styrelsen ansvarar för bolagsstyrning för SKAGENs fonder. Det dagliga utövandet är delegerat till portföljförvaltarna i varje fond och aktiviteterna rapporteras vid varje styrelsemöte. Styrelsen utvärderar årligen hur bolagsstyrningen har hanterats och beslutar om huruvida det delegerade ansvaret ska fortgå eller ändras.

Det kan vara lämpligt att utöva bolagsstyrning inom flera områden, såsom

 • allmän bolagsstyrning, det vill säga styrelsens sammansättning, val, ersättning, utdelningspolicy
 • tillämpningen av företagets strategi och resultat
 • hållbarhets- och ESG-frågor
 • företagets riskhantering.

Principer för röstning

Rösträtten måste användas för att gynna den aktuella fonden, med mål att säkerställa bästa möjliga riskjusterade avkastning för andelsägarna. Normalt bedömer portföljförvaltaren hur rösträtten ska nyttjas. SKAGENs mål är att rösta vid alla våra portföljbolags stämmor.

Portföljförvaltaren sätter sig in i de frågor som ska tas upp på stämman och bestämmer hur vi ska rösta. Rösträtten nyttjas antingen direkt av SKAGEN eller genom fullmakt, ofta en depåbank, som röstar enligt instruktion å fondens vägnar.

SKAGEN har inga fonder med andra mandat, såsom miljö-, aktivist- eller etiska fonder, som kan påverka röstningen. När SKAGEN överväger att rösta för eller mot ett förslag, eller att avstå från att rösta, måste det vara avgörande om förslaget antas öka avkastningen på bolagets aktier.

SKAGENs principer för röstning:

 • Information

Vi kan ge vårt stöd i en fråga endast om informationen om förslaget anses vara tillräcklig och komma i rättan tid.

Alla förslag ska presenteras som separata agendapunkter.

Aktieägare ska kunna föreslå bindande beslut och kalla till bolagsstämma. Vi kommer att rösta emot förslag att begränsa dessa rättigheter.

 • Styrelsen

SKAGEN förväntar sig att en majoritet av styrelsemedlemmarna ska vara oberoende av ledningen och affärspartners, helt oberoende nyckelutskott (till exempel ersättning, valberedning och revision), olika personer som verkställande direktör och styrelseordförande, antal styrelseuppdrag och årligt val av alla styrelsemedlemmar.

Styrelsen ska vara kompetent och ett stöd för ledningen i den dagliga verksamheten.

 • Anti-uppköpsmekanismer

Försvarsåtgärder, obegränsad rätt att inhämta nytt kapital, omlottstyrelser, aktier med extra rösträtt, krav på extra majoritetsröster och aktier med vetorätt syftar alla till att öka ledningens makt på aktieägarnas bekostnad.

Vi röstar mot om de inte struktureras så att aktieägarna får rätt att bestämma slutgiltigt vid erbjudanden om övertaganden.

 • Kapitalstruktur

För att säkerställa ett giltigt ändamål ska aktieägare ha rätt att godkänna emittering av aktier för företagsändamål. Vi kommer att stödja styrelsens förslag på kapitalisering givet att det tar hänsyn till företagets behov av flexibilitet i förhållande till rimlig aktieägarkontroll och rättvis behandling av aktieägarna.

SKAGENs allmänna princip är "en aktie – en röst", och vi kommer att rösta mot andra kapitalstrukturer om det inte finns goda grunder.

 • Ersättning till ledningen

Vi utvärderar resultatmålen som fastställts av ersättningsutskott, och stödjer väl utformade ersättningssystem som kan vara effektiva medel för att ledningens och aktieägarnas mål ska vara desamma.

SKAGEN uppmuntrar styrelsen och ledningen att köpa aktier på egen bekostnad.

Särskilda situationer kan kräva unika åtgärder och vi kommer alltid att ta marknads- och företagsförhållanden i beaktande. Om rösträtten nyttjas i kontroversiella fall eller om SKAGEN har röstat emot styrelsens eller ledningens rekommenderade tillvägagångssätt, kommer SKAGEN att offentliggöra motiveringen för rösten.

Offentliggörandet skickas till styrelsen och andelsägarna informeras via SKAGEN:s webbplats. Om SKAGEN har röstat mot bolagsstyrelsens eller -ledningens förslag, kommer vi hänvisa till riktlinjerna ovan. Unika åtgärder kommer att förklaras.

Röstningsförfarande

SKAGEN har tillgång till en webbaserad röstningstjänst, som också tillhandahåller kallelser till bolagsstämmor och omfattande information om företagen, punkter på dagordningen och rekommendationer.

Varje fond ska ha ett förvaringsinstitut som godkänts av Finansinspektionen i Norge. Förvaringsinstitutet tillhandahåller också information om bolagsstämmor.

Värdepapperslån

SKAGEN kommer normalt att återkalla utlånade aktier så att fonderna kan rösta för sitt fulla aktieägande vid bolagsstämman.

Intressekonflikter

SKAGENs portföljförvaltare har strikta regler när det gäller att göra privata investeringar i finansiella instrument. Men med godkänd föranmälan kan de investera i företag som ingår i fondernas portföljer. I de fall där portföljförvaltare har investerat för egen räkning i bolag där de kommer att utöva rösträtt på uppdrag av andelsägarna, måste verkställande direktör kontaktas för råd om rösträtten kan utövas på uppdrag av fonden. Vid intressekonflikter måste verkställande direktören begära nytt tillstånd från styrelsen.

SKAGENs anställda får inte sitta i styrelsen för företag som är noterade på en reglerad marknad. Vid utövandet av bolagsstyrning på uppdrag av fonderna, kan SKAGEN vara representerat i ett företags tillsynsorgan och valberedning. Beslutet om att söka eller inte söka sådan representation skall grunda sig på den särskilda bedömningen att det ligger i andelsägarnas intressen. SKAGEN kan representeras av anställda eller av personer som utses av SKAGEN.

Insiderinformation

SKAGEN är beroende av tillgång till information om bolaget för att bedöma eventuella utmaningar som företag har med sin bolagsstyrning. Det är också viktigt att bibehålla flexibiliteten i förhållande till fondernas investeringar så att man kan agera i andelsägarnas bästa intresse. SKAGEN bör ha en klar uppfattning om de uppgifter som erhållits och dess relation till reglerna om insiderinformation, även i förhållande till utövandet av bolagsstyrning.

Det förväntas att också företagen och deras rådgivare är medvetna om denna lagstiftning och inte försätter SKAGEN i insiderställning utan samtycke. Vid tvivel bör i så stor utsträckning som möjligt, uppgiftslämnaren klargöra om den relevanta informationen är insiderinformation innan den tas emot.

Definitioner

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar innebär att erkänna vikten av ESG-faktorer för den långsiktiga sundheten och stabiliteten i företag och för marknaden som helhet.

Hållbarhet

Hållbarhet innebär att uppmärksamma bredare kontextuella faktorer, inklusive ESG och föränderliga värderingar och förväntningar i samhället. Detta görs eftersom dessa frågor är viktiga drivkrafter för industriell och ekonomisk förändring, och att framgångsrika företag på lång sikt är de som anpassar och svarar mest effektivt på utmaningar och möjligheter.

ESG

ESG syftar på tre huvudområden, nämligen miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – de viktigaste faktorerna för att mäta hållbarheten i företag. ESG är en generisk term som används på kapitalmarknaderna och av investerare för att utvärdera företagens beteende.

PRI

FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI) är ett nätverk av internationella investerare som arbetar tillsammans för att förverkliga sex principer för ansvarsfulla investeringar. De som undertecknat UN PRI har åtagit sig att införliva principerna i investeringsprocessen i förvaltningen av företags miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser förhållandena mellan aktieägarna, styrelsen och ledningen för ett bolag och hur företaget är organiserat och drivs.

Rösträtt

Rösträtt avser möjligheten att rösta på företagens bolagsstämmor. I företag har aktieägarna generellt en röst per aktie vid bolagsstämman, vilka fattar viktiga beslut på uppdrag av företaget.

Värdepapperslån (Securities lending)

Värdepapperslån innebär att värdepapper lånas ut till en motpart. Villkoren för lånen regleras av "Securities Lending Agreement", som stipulerar att den som lånar värdepappren ska ge säkerheter i form av kontanter eller värdepapper till ett värde som motsvarar eller är större än det lånade värdepappret, plus en överenskommen marginal. Värdepapperslån är en etablerad tjänst på de globala finansiella marknaderna som skapar likviditet och  genererar ytterligare avkastning till investerare som lånar ut värdepapper.

 

Mer om våra ansvarsfulla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.