Till innehåll på sidan

Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Foto av ett växthus

SKAGEN utökar sitt hållbarhetsinflytande

Vi fortsätter fokusera på miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i investeringsprocessen. Under 2017 tog vi också ett ytterligare steg för att påverka andra i positiv riktning och driva igenom förändringar.
Porträtt av en mann

Han gör hållbarhet i fonderna synligt

Trygve Meyer är ansvarig för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar i SKAGEN.

Riktlinjer för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor

SKAGEN AS (SKAGEN) är ett förvaltningsbolag som förvaltar SKAGENs fonder. Genom sina investeringar äger eller är SKAGENs fonder långivare till olika bolag och kan därför påverka bolagens verksamhet. Dessa riktlinjer beskriver hur SKAGEN utövar denna påverkan å fondernas vägnar.

Följ hur fonderna röstat

I översikten här nedanför (på eng) kan du följa hur SKAGEN har röstat i portföljbolagen redan dagen efter att rösterna avgivits. En förklaring finns med i de fall vi har röstat mot ett bolags ledning på bolagsstämman.

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.