Till innehåll på sidan

Utdelning till andelsägare i räntefonderna per den 31 december 2017 ges i form av fler andelar.  Detta syns på ditt konto från den 3 januari 2018. NAV-kursen den 2 januari 2018 sjunker med motsvarande belopp som erhållen utdelning per andel.

Utdelning i SKAGEN Tellus

Avkastning per andel: 4,8871

Ny kurs efter utdelningen: 119,0587

Avkastningsandelar per andel: 0,041047

Utdelning är skattepliktig ränta och beskattas med 30 procent av dig som fondandelsägare. Utdelningsbeloppet adderas till anskaffningsvärdet. Det är fondens skattepliktiga resultat som delas ut för att undvika dubbelbeskattning. SKAGEN Fonder drar ingen källskatt vid utdelning.

Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi gärna till. Ring 0200-11 22 60 (från utlandet +46 8 555 979 00) eller skriv till kundservice@skagenfonder.se.

Se också: Utdelning för SKAGENs övriga räntefonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.